Kalendár udalostí 17.03.2021

středa, 17.03.2021

Téma: Trieskové delenie pri prvotnom spracovaní dreva - inauguračná prednáška zameraná  na problematiku trieskového delenia pri prvotnom spracovaní dreva. Prednáška sa venuje popisom rezných nástrojov pri trieskovom delení a analýze procesu delenia dreva. Pozornosť je venovaná rezným nástrojom pri pílení, sekaní a roztrieskovaní dreva, kde je bližšie popísaná ich geometria, výpočet rezných síl a faktory podmieňujúce proces rezania. Druhá časť inauguračnej prednášky svojim obsahom podporuje vykonané experimentálne merania a výsledky z riešenia vedeckých projektov na Fakulte techniky TU vo Zvolene. Prednáška poukáže na prepojenie empirických a teoretických metód poznávania procesu delenia dreva pri prvotnom spracovaní.
Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Katedra environmentálnej a lesníckej techniky Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene
Dátum a čas: 17. 3. 2021, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Online prenos: MS Teams

Téma: Vplyv vybraných technologických parametrov tlakového liatia na mechanické vlastnosti odliatkov - inauguračná prednáška. Prezentuje dosiahnuté výsledky v oblasti výskumu vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na mechanické vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin. Dôležitú pozornosť autor venuje najmä problematike zvyšovania kvality tlakových odliatkov. V ďalšej časti prednášky autor informuje najmä o výsledkoch výskumu, ktorý je zameraný na zistenie závislostí medzi vybranými technologickými parametrami tlakového liatia (rýchlosť lisovania, tlak lisovania, teplota taveniny a teplota formy) vzhľadom k pevnostným a úžitkovým vlastnostiam tlakových odliatkov na báze Al-Si, ktoré sú reprezentované medzou pevnosti v ťahu a pórovitosťou s možnosťami využitia zistených závislostí v technológií tlakového liatia kovov v oblasti strojárskych technológií. V záverečnej časti sú naznačené možnosti požadovanej kvality odliatkov prostredníctvom optimálneho nastavenia technologických parametrov tlakového liatia.
Prednášajúci: doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Katedra navrhovania monitorovania technických systémov Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
Dátum a čas: 17. 3. 2021, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Online prenos: MS Teams