Kalendár udalostí 11.03.2021

štvrtok, 11.03.2021

Téma: Environmentálne záťaže v podmienkach Slovenska - výberová online prednáška  zameraná na popis základných princípov, cieľov a opatrení na úseku environmentálnych záťaží na Slovensku v súlade so Štátnym programom sanácií environmentálnych záťaží, proces identifikácie environmentálnych záťaží Slovenskej republiky, prevádzkovanie informačného systému environmentálnych záťaží, popis úloh a participácie SAŽP na tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych predpisov a strategických dokumentov v oblasti environmentálnych záťaží, ako aj na opis niektorých vybraných sanácii EZ, prípadne realizovaných prieskumov.
Prednášajúci: Ing. Jaroslav Helma, PhD.,Slovenská agentúra životného prostredia, špecialista EZ
Dátum a čas: 11. 3. 2021, 15.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environtmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.