Kalendár udalostí 10.12.2020

čtvrtek, 10.12.2020

Téma: Historické parky a záhrady – online výberové prednášky na tému revitalizácie a rekonštrukcie historických objektov v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Podujatie sa uskutočňuje s podporou grantov KEGA 011SPU-4/2019 a KEGA 09SPU - 4/2019.
Prednášajúci: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD., Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD., autorizovaní krajinní architekti a vedecko-výskumná pracovníčika FZKI SPU Nitra
Dátum a čas: 10. 12. 2020, 16.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU a spoločnosť Albertina icome Bratislava pozývajú záujemcov z okruhu pedagógov a výskumných pracovníkov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity na webinár, na ktorom budú prezentované možnosti  integrácie digitálnych nástrojov s overeným obsahom a interaktívnymi nástrojmi do vzdialeného vzdelávania a výskumnej práce. Je to zároveň možnosť, ako posilniť zručnosti, ktoré manažéri pri nábore pracovníkov hľadajú u čerstvých absolventov. Ukážky budú z prostredia Knovel Library, ku ktorej má SPU prostredníctvom SlPK prístup (http://app.knovel.com/web/), a z Engineering Village.

Tematické oblasti zastúpené v Knovel Library: https://app.knovel.com/web/browse.v

Webinár: Engineering education and research during Covid-19 - how to impart practical knowledge using digital tools

Kedy: 10. 12. 2020 (štvrtok), 17:00 - 18:00 h
Témy: Vytváranie laboratórnych metód. Projektový manažment. Spracovanie prehľadu literatúry. Technické písanie.