Kalendár udalostí 07.12.2020

pondělí, 07.12.2020

Téma: Budovanie osobnej značky -  výberová online prednáška v rámci predmetu manažment obchodnej firmy
Prednášajúci: Juraj Vinš, spoločnosť IBM; CEE Branding Lead (SK,CZ,LTU) & Social Media specialist
Dátum a čas: 7. 12. 2020 o 15.10 - 16.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: VeRKA - Klára Salzmann: Krajina... - výberová online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi (VeRKA) Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, organizátor a moderátor: Attila Tóth KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
Prednášajúca: Klára Salzmann, Fakulta architektury ČVUT. Absolventka krajinnej architektúry na Corvinus University v Budapešti (1982). Doktorát získala na SPU v Nitre (2008). Celý život žije a pracuje v krajine a s krajinou, ktorá je jej životným poslaním, profesiou, vášňou a koníčkom. Pracovala v URBIONE a na UHA v Banskej Bystrici. Bola vedúcou Katedry krajinárskej architektúry na ČZU v Prahe. V súčasnosti pôsobí na FA ČVUT v Prahe. Je autorkou modelového krajinného plánu pre Spálené Poříčí (2010) a projektu obnovy krajiny česko-nemeckého pohraničia. Venuje sa propagácii zeleno-modrej infraštruktúry. Je vedúcou pracovnej skupiny pre krajinu Rady vlády ČR pre udržateľný rozvoj.
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 17.00 - 18.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 

Téma: Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky (so zameraním sa na horúčavy, prognóza letných a tropických dní) – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Čimo, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 11.00 – 12.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Mgr. Miriam Jarošová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 9.00 -11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Dizajn verejných priestorov rezidenčných zón – online výberová prednáška organizovaná s podporou projektu KEGA 011SPU-4/2019.  Prednáška bude náhľadom na tvorbu verejných priestorov rezidenčných zón v podmienkach Slovenska. Priblíži ako vzniká návrh od prvotných myšlienok, cez analýzy, skice, modely až po finálnu projektovú dokumentáciu s dôrazom na základné kvalitatívne kritériá priestorov tohto typu a praktické skúsenosti z pohľadu krajinného architekta.
Prednášajúci: Ing. Peter Pasečný, autorizovaný krajinný architekt, 2ka, sro
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 15.00 -16.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.