Kalendár udalostí 04.12.2020

pátek, 04.12.2020

Téma: Využite genomiky v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová online prednáška. Genetické zlepšenie v populáciách hospodárskych zvierat je primárne zamerané na selektívny chov jedincov s požadovanými fenotypovými vlastnosťami. S rozvojom stále pokročilejších štatistických metód, ktoré maximalizujú selekciu pre dosiahnutie genetického zisku sa tento prístup prejavil ako mimoriadne úspešný s ohľadom na zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie. Informácie o organizácii a fungovaní genómu, ktoré sú v súčasnosti známe, by však mohli byť využité aj v šľachtiteľských programoch na zlepšenie viacerých vlastností. Aktuálne využívané metódy celogenómového sekvenovania a SNP čipy umožnili rozsiahle celogenómové asociačné štúdie, sledujúce vzťah medzi SNP markermi a hodnotenými vlastnosťami.
Prednášajúca: Assoc. prof. Dr. Gábor Mészáros, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Dátum a čas: 4. 12. 2020 o 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasného a budúceho vývoja klímy – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD., Katedra financií FEM (organizuje: Ing. Beáta Novotná, PhD.)
Dátum a čas: 4. 12. 2020, 16.00 -18.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment.