Kalendár udalostí 02.12.2020

středa, 02.12.2020

Téma: Výskum v internetovom prostredí – 2 muse, s.r.o., výberová online prednáška
Prednášajúci: Mgr. Stanislava Pučková, zástupkyňa riaditeľa v 2 muse, s.r.o
Dátum a čas: 2. 12. 2020 o 7:30 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Podnikanie malých a stredných podnikov - rodinné a sociálne podnikanie - výberová  online prednáška
Prednášajúci: Rastislav Demeš, spolumajiteľ slovenskej značky TAJNA Vineyards & Winery. Toto rodinné butikové vinárstvo pestuje hrozno v Nitrianskej vinohradníckej oblasti na vlastných vinohradoch s rozlohou 25 hektárov. Butikové vinárstvo má limitovanú produkciu vína najvyššej kvality.
Dátum a čas: 2. 12. 2020
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: CSR (Spoločenská zodpovednosť) v spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s. - výberová  online prednáška v rámci predmetu medzinárodný manažment a podnikanie.  Jej cieľom je nielen poukázať na spoločenskú zodpovednosť firmy Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., ale zároveň v rámci projektu KEGA č. 005SPU-4/2019 Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí prepojiť teóriu s praxou. Príkladmi z manažérskej praxe a riešením prípadových štúdií z podnikateľskej praxe, medzinárodného a multikultúrneho prostredia pomôcť študentom rozvíjať schopnosti správneho manažérskeho rozhodovania v náročnom globálnom prostredí. Prednáška je určená nielen študentom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre na dennej a externej forme štúdia, ale aj doktorandom, ktorí majú v tomto akademickom roku absolvovať predmet medzinárodné podnikanie. Organizátor: Katedra manažmentu v spolupráci s firmou Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s. Odborní garanti: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD., doc. Ing. Radovan Savov, PhD., Ing. Jana Kozáková, PhD., Ing. Boris Rumanko.
Prednášajúci: Milica Danková, Plzeňský Prazdroj
Dátum a čas: 2. 12. 2020, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Využití videotréninku při rozvoji profesních kompetencí budoucích učitelů - výberová  online prednáška určená najmä študentom doplňujúceho pedagogického štúdia.
Prednášajúca: Ing. Marie Horáčková, Ph.D., ICV MENDELU, odborná asistentka
Dátum a čas: 2. 12. 2020 o 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo, biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy.

Téma: Cirkulárna ekonomika v praxi - energetické a materiálové zhodnocovanie odpadov v procese výroby cementu - výberová  online prednáška v spolupráci s národným rozvojovým projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
Prednášajúci: Lukáš Haršány, ecorec Slovensko s.r.o., absolvent Krajinného inžinierstva na FZKI. Hlavným cieľom spoločnosti ecorec Slovensko je úprava odpadu a jeho ekologické spracovanie na odpadové palivá, ktoré sa ďalej energeticky zhodnocujú v cementárenskom priemysle.
Dátum a čas: 2. 12. 2020 o 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.