Kalendár udalostí 30.11.2020

pondelok, 30.11.2020

Pozývame vás na 4. ročník seminára Aká bude budúcnosť slovenského zeleninárstva?, Aká bude budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku?, ktorý sa uskutoční online 30. novembra - 1. decembra 2020 pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom organizátorov - Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárskej únie SR, Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska a Zemiakarskeho a zeleninárskeho zväzu SR je zlepšovanie prostredia pre slovenských zeleninárov, zemiakarov, ovocinárov a vinohradníkov. Spoluorganizátorom podujatia je Katedra marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
Online prenos: bit.ly/RPPK-TT .

Téma: Úloha seberozvoja v živote zamestnanca Nestlé, podtitul: „Nabíráme zaměstnance pro to, co umí, a loučíme se s nimi pro to, jací jsou...“ - výberová prednáška v rámci predmetu organizácia manažérskej práce. Prednášku pre študentov, pedagógov, výskumníkov a ostatných záujemcov organizuje Katedra manažmentu FEM SPU v rámci spolupráce SPU v Nitre a spoločnosti Nestlé.
Prednášajúci: Ilona Šimečková, HR Business Partner pre technickú divíziu a Slovensko
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete - výberová online prednáška. Digitálna éra, v ktorej žijeme, sa vyvíja extrémne rýchlo a dnešná generácia mladých ľudí je už teraz tvorcom našej budúcnosti. Cieľom výberovej prednášky je poukázať na význam „mäkkých zručností“, tzv. „soft skills“, vďaka ktorým lepšie poznáte seba a konáte najlepšie, ako viete, čo v praktickej rovine môžete využiť napr. pri video pohovore do zamestnania, rozširovaní on line vzdelávania, či virtuálnom in house.
Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová, OSRAM, a.s. Nové Zámky
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 7.30 - 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Transformácia v biznise a IT trendy - výberová online prednáška.
Prednášajúci: Tomáš Klement, senior manažér IBM Services Accounting
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: https://ibm.webex.com/meet/klement
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Extrémne zrážky a klimatická zmena – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Horák, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas:  14. 12. 2020, 9.00 -11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Čo robí projektant pozemkových úprav - výberová online prednáška.
Prednášajúci: RNDr. Anton Julény, ppu.sk s.r.o., autorizovaný projektant pozemkových úprav (http://www.ppu.sk/). Prednášajúci sa zaoberá aplikovanou matematikou a informatikou v geografických informačných systémoch a databázových systémoch. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte mechatroniky TnUAD a Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti sa venuje spracovaniu pozemkových úprav na Slovensku.
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.