Kalendár udalostí 26.11.2020

štvrtok, 26.11.2020

Téma: Immigrant Entrepreneurs – The Process of Challenges and Drivers - výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Ghazal Zalkat - Halmstad University, Švédsko
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 13.30 h
On-line prenos: MS Teams https://cutt.ly/wgtmNIX
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Vojnové pomníky mesta Nitry. Čo my s tým? - výberová online prednáška. Prečo v Nitre vznikli hneď tri pomníky obetí Veľkej vojny? Prečo nie je pomník T. G. Masaryka a padlých legionárov 7. pešieho pluku na svojom mieste? Prečo vojnové pomníky vo verejnom priestore mesta mnohí ľudia prehliadajú, akoby v ňom ani neboli? Aké by vlastne mohlo byť miesto a funkcie vojnových pomníkov v súčasnom verejnom priestore a kto by s tým mohol niečo urobiť? Cieľom prednášky nie je „len“ predstaviť súbor vojnových pomníkov, ktoré v priebehu 20. storočia na území mesta Nitry vznikli, ale aj načrtnúť možné odpovede na rad otázok, ktoré si v súvislosti so súčasným stavom vojnových pomníkov (v Nitre) kladieme, a tiež zvážiť, kto pri riešení tejto situácie môže pomôcť. Prednáška je realizovaná v rámci projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre
Prednášajúci: Mgr. Richard E. Pročka, PhD., Krajský pamiatkový úrad Nitra
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Medzinárodná distribučná politika - výberová online prednáška v rámci predmetu medzinárodný marketing. Určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Ing. Martin Čapla, PhD., Director Trade Management Sea Cargo Asia Pacific Cargo-Partners Hongkong
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: https://bit.ly/distrpolitika
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Viliam Bárek, CSc., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas:  26. 11. 2020, 9.00 – 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.