Kalendár udalostí 23.11.2020

pondelok, 23.11.2020

Téma: Verejné priestory a genius loci - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania, FAD STU v Bratislave. Katarína Kristiánová vyštudovala architektúru a urbanizmus, urbánny manažment a krajinárstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na Erazmovej univerzite v Rotterdame. V roku 2013 získala prestížne štipendium Getty Foundation a hosťovala v Getty Conservation Institute v Los Angeles. Venuje sa krajinnej architektúre a krajinnému plánovaniu, ochrane a zachovaniu hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva, zelenej infraštruktúre, udržateľnosti rozvoja miesta a využívaniu riešení blízkych prírode. V týchto oblastiach sa podieľa na riešení mnohých medzinárodných projektov, prednáša a publikuje. Zastupuje STU v Bratislave v ECLAS - Európskej rade škôl krajinnej architektúry a v LE: NOTRE Institute. Prednáška je realizovaná aj vďaka projektu KEGA 015SPU-4/2020 UNI:ARCH.
Dátum a čas: 23. 11. 2020, 16.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy

Téma: Medzinárodné organizácie v oblasti tvorby noriem kvality pre ovocie a zeleninu, ich vzťah k EÚ - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ing. Viera Baričičová, PhD. je hlavná štátna radkyňa v odbore rastlinnej výroby, sekcie poľnohospodárstva. Dlhoročne sa venuje problematike kvality záhradníckych produktov, pričom sa sama podieľa na tvorbe nových štandardov, ich úprave a zavádzaní do praxe na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Dátum a čas: 23. 11. 2020, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Monument v Majeri - obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v Banskej Bystrici - výberová online prednáška. Prednáška je súčasťou cyklu Pietne miesta - miesta identity a projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre. Monument v Banskej Bystrici - Majeri vznikol na mieste vojnového cintorína z prvej svetovej vojny. Vojnový cintorín, ktorý vznikol v roku 1915 pri vojenskej nemocnici a bolo tu pochovaných 1380 vojakov ôsmich národností, takmer zanikol pri výstavbe cesty. V snahe o záchranu zvyšku cintorína bola v roku 2016 vypísaná architektonicko-urbanistická súťaž, ktorej víťazom sa stal kolektív autorov Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD. a Mgr. Art. Maroš Greš s návrhom Monumentu. Návrh bol zrealizovaný a sprístupnený bol v roku 2018 pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Autori za návrh Monumetu získali v roku 2019 Cenu Duša Jurkoviča a v roku 2020 cenu CE ZA AR.
Prednášajúci: doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Katedra architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave.
Dátum a čas: 23. 11. 2020
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Komunikácia – globálne a sofistikovane - výberová prednáškaBudúcnosť nie je možné riadiť, je ju možné predvídať. Súčasná doba, ktorá je poznačená celosvetovou pandemickou situáciou si vyžaduje vnímať témy v perspektíve, meniť celkový pohľad aj na komunikáciu, ako na nenahraditeľný komunikačný multiplikátor. Cieľom výberovej prednášky je zdieľanie dlhodobých praktických skúseností z manažérskej komunikácie, získaných v domácom a zahraničnom prostredí medzinárodnej spoločnosti vo virtuálnom svete.
Odborné garantky: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre, doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave, Ing. Jana Hroncová - Vicianová, PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová, OSRAM, a.s. Nové Zámky
Dátum a čas konania prednášky: 23. 11. 2020; 7.30 - 9.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je určená študentom denného či externého štúdia, zvlášť študentom absolvujúcim predmety manažérska komunikácia, manažérske zručnosti, sociálne podnikanie, investičné riadenie v MaSP, marketing cestovného ruchu, manažment ľudských zdrojov.