Kalendár udalostí 11.11.2020

streda, 11.11.2020

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva organizujú Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2020 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzali: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. – dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva a prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. – dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia. Podrobné informácie: https://vkd.uniag.sk/home

Téma: Využitie elektrických vlastností potravín a poľnohospodárskych materiálov - inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., Katedra fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 11. 11. 2020 o 9.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
V úvode prednášky sú uvedené elektrické vlastnosti materiálov. Potravinárske a poľnohospodárske materiály sú väčšinou biologického pôvodu, teda je popísaný transport náboja v takýchto materiáloch. Autorka v krátkosti uvádza metódy merania elektrických vlastností. Ďalšia časť je venovaná faktorom, ktoré ovplyvňujú elektrické vlastnosti biologických materiálov. Hlavná pozornosť je venovaná využitiu elektrických vlastností pri hodnotení potravín a poľnohospodárskych materiálov. Táto časť je rozdelená na využitie elektrických vlastností kvapalných materiálov, vlastností ovocia a zeleniny, vlastností sypkých materiálov a vlastností ďalších potravinárskych materiálov. V prednáške je uvedený prehľad informácií z veľkého množstva zahraničnej a domácej literatúry dotýkajúcej sa spomínanej problematiky. Autorka informuje najmä o výsledkoch meraní a o výskume elektrických vlastností množstva rôznych materiálov uskutočnených na Katedre fyziky. V závere sú naznačené možnosti intenzívnejšieho využívania fyzikálnych vlastností v potravinárskom priemysle.

Téma: Skúšanie spaľovacích motorov pri kontinuálnom a diskrétnom meraní v laboratórnych podmienkach - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD., Katedra dopravy a manipulácie, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 11. 11. 2020 o 11.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Inauguračná prednáška je svojim obsahom zameraná na problematiku skúšania vozidlových spaľovacích motorov. Pozornosť je venovaná základným pojmom, parametrom a definíciám z oblasti spaľovacích motorov, účelu skúšok, druhom skúšok, ako aj zásadám pri príprave a realizácií experimentálnych meraní. Inauguračná prednáška je doplnená o realizované experimentálne merania s ich vyhodnotením a vzájomným porovnaním. Jednotlivé vykonané experimentálne merania a postupy ich realizácie sú doplnené o inštruktážnu video prezentáciu. V inauguračnej prednáške je zdôraznená dôležitosť výberu vhodných metód merania pri skúšaní vozidlových spaľovacích motorov a možné spôsoby zvýšenia ekologickej bezpečnosti pri monitorovaní emisného stavu vozidlového spaľovacieho motora. V záverečnej časti je pozornosť upriamená na prepojenie témy inauguračnej prednášky s výskumnou oblasťou a vedeckou školou inauguranta.

Téma: Obchodné centrá v čase a priestore... - výberová online prednáška
Prednášajúca: Ing. Mgr. Michala Mičíková, MBA, Marketing Specialist OC Mlyny Nitra
Dátum a čas: 11 11. 2020, 7.30 - 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment. Viac informácií

Téma: Psychológia nákupných rozhodnutí - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Martin Števár, Nestlé Slovensko, manažér zodpovedný za stratégiu a smerovanie kategórie kávy a horúcich nápojov na slovenskom trhu
Dátum a čas: 11 11. 2020, 11.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.