Kalendár udalostí 20.10.2020

utorok, 20.10.2020

Téma: Parametre populačnej dynamiky zajaca poľného na juhozápadnom Slovensku - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., riaditeľ NPPC - Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?145834WGTTHBOT71 )

Téma: Epidemiologické štúdie a ich význam pri identifikácii rizikových faktorov chorôb - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. Marta Habánová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre výživy ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?145834WGTTHBOT71 )
 

Téma: Hypotekárne bankovníctvo v SR pod vplyvom koronakrízy. Aktuálne otázky a perspektívy - výberová online prednáška zameraná na aktuálne otázky týkajúce sa hypotekárneho bankovníctva, vývoj množstva hypotekárnych úverov, zadĺženosť slovenských domácností vplyvom hypotekárnych úverov, fázy úverovacieho procesu, aktuálne nízke úrokové sadzby vybraných bánk, odklad splátok hypotekárneho úveru vplyvom koronakrízy, perspektívy na trhu s hypotekárnymi úvermi. Prednáška je vedená formou dialógu medzi vyučujúcim predmetu bankové operácie a prednášajúcim odborníkom z praxe.
Prednášajúci: Ing. Martin Kiaba, PhD., hypotekárny špecialista, Tatrabanka a.s.
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 13.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: ROBME TO INAK – produkt, ktorý vystúpi z radu... Online webinár. V záujme meniacich sa potrieb v oblasti zručnosti potrebných na kreatívne zabezpečenie výučby, potreby silnejšieho aj medzifakultného, medziuniverzitného a medzinárodného partnerstva organizujeme online webinár, ktorého cieľom je zdieľanie praktických dlhodobých skúseností, ilustrovaných konkrétnymi príkladmi z oblasti cestovného ruchu – počnúc tvorbou domácich a zahraničných produktov až po ich predaj, s akcentom na využitie online možností.
Prednášajúci: Ing. Peter Kobelár, FRIENDS TRAVEL – Váš svet dovoleniek
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 13.00 h
On-line prenos:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Y2NkMmVlY2ItYjg1Zi00NDg4LWFiYmMtOTNmODIyNTE1ODE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%22130bff52-3b63-4338-9e17-a6faf0be2b88%22%7d
Prednáška je určená nielen študentom denného či externého štúdia oboch nitrianskych univerzít (Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Filozofickej fakulty UKF v Nitre) a Institutu mezinárodního managementu a marketingu VŠMVV v Prahe, ale aj všetkým poslucháčom, ktorí sa rozhodujú o vlastnej budúcnosti, chcú sa naučiť spoločensky zodpovedne podnikať a pretaviť do praxe penzum informácií získaných aj na akademickej pôde. Prednáška je relevantná k študijným odborom ekonómia a manažment, mediálne a komunikačné štúdiá, veda o umení a kultúre.  Plagát

Téma: Dvojka - výberová online prednáška. Peter Pasečný bude hovoriť o príbehu ateliéru 2ka a jeho doterajšej tvorbe. Venovať sa bude najmä verejným priestorom a parkom. Predstaví princípy a metódy ich tvorby na príklade vlastných diel, ako aj overené postupy súčasnej krajinno-architektonickej tvorby v podmienkach Slovenska. 2ka vznikla v roku 2009 po návrate Petra a Ivany Pasečných na Slovensko po niekoľkoročnom pôsobení vo viacerých renomovaných architektonických ateliéroch vo Švajčiarsku, Barcelone, Írsku a Česku. Zaujímajú sa o súčasné trendy v oblasti verejných priestorov a zelenej infraštruktúry v mestách. Ich cieľom je inšpirovať sa svetom a priniesť túto inšpiráciu domov. Vytvárať miesta, ktoré chcú ľudia nielen navštíviť, ale z ktorých nechcú ani odísť. Spracovávajú projektovú dokumentáciu od najmenších mierok záhradných úprav cez parky, sídliská, námestia, mestské štvrte s kombinovanou výstavbou, až po posudky na certifikáciu BREEAM a LEADS a posudky na krajinný ráz v rozsahu niekoľko desiatok kilometrov v stupni od štúdie až po realizačný projekt stavby. Keďže sa jedná o interdisciplinárny odbor, aktívne spolupracujú s profesiami a špecialistami v odbore architektúry, urbanizmu a stavebného inžinierstva.
Prednášajúci: Ing. Peter Pasečný, Ateliér 2ka - spoluzakladateľ a vedúci ateliéru, autorizovaný krajinný architekt SKA
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 17.00 h
Miesto: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo