Kalendár udalostí 19.10.2020

pondelok, 19.10.2020

Téma: Design for All - navrhovanie bezbariérového prostredia - výberová online prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., vedúca Ústavu architektúry občianskych budov na FAD STU v Bratislave a Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania CEDA.  V študijnom programe architektúra a urbanizmus garantuje predmety občianske budovy I a občianske budovy II. Vo svojej výskumnej práci sa dlhodobo venuje problematike tvorby inkluzívneho prostredia. Riešila domáce i zahraničné výskumné projekty zamerané na hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia a identifikáciu architektonických bariér v prostredí vysokých škôl, hotelov, objektov sociálnych služieb na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje na medzinárodných projektoch, je odborníčkou v uvedenej oblasti a prednáša doma i v zahraničí.
Dátum a čas: 19. 10. 2020 13.30 - 15.00 h
Miesto: on-line

Prednáška je relevantná k študijným odborom:  ekologické a environmentálne vedy; poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Motivácia - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Michal Marcinov, Ateliér L A B A K, autorizovaný krajinný architekt. Michal Marcinov bude hovoriť o skúsenostiach z praxe, ktoré nadobudol od absolvovania vysokej školy po dnes. Ponúkne autentický exkurz do zákulisia svojej práce a na “šuflíkových” i reálnych projektoch predstaví, čo tvorivá práca krajinného architekta prináša. Prezentácia projektov s autorským komentárom bude pokusom autora podať správu o tom, čo, prečo a ako robia vo svojej tvorbe, v čom nachádzajú a nenachádzajú inšpiráciu a motiváciu...
Dátum a čas: 19. 10. 2020 17.00 h
Prednáška je relevantná k študijným odborom:  poľnohospodárstvo a krajinárstvo; ekologické a environmentálne vedy.