Kalendár udalostí 05.09.2019

streda, 04.09.2019

Katedra regionálnej bioenergetiky, Katedra udržateľného rozvoja a Katedra ekológie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizujú 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely, ktorá sa uskutoční pod záštitou dekanky FEŠRR 4. – 5. septembra 2019 v Nitre. Cieľom podujatia je predstaviť komplexný pohľad na význam cielene pestovanej biomasy pre jej udržateľné využívanie na Slovensku, informovať o výsledkoch získaných v oblasti výskumu kauzality funkčných procesov, ktoré v konkrétnych agroenvironmentálnych podmienkach zodpovedajú za realizáciu produkčného potenciálu pestovaných drevín a bylín, ako aj poukázať na skúsenosti "dobrej praxe" pestovania a vplyvov na životné prostredie. Zámerom organizátorov je tiež oboznámiť účastníkov konferencie s inovačnými stratégiami štátov EÚ spojenými s cirkulárnou ekonomikou v zmysle aplikovaného výskumu pre oblasť bioenergie, najmä so zameraním na najnovšie trendy v biochemickej a termochemickej konverzii biomasy na biopalivá s vyššou energetickou hustotou. Súčasťou konferencie bude exkurzia na pokusnú bázu rýchlorastúcich drevín a bylín v Kolíňanoch, ako aj na Bioplynovú stanicu, resp. Laboratórium splyňovania biomasy.

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj odbornú verejnosť. 

štvrtok, 05.09.2019

V kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech sa 5. 9. 2019 od 9.00 h uskutoční Workshop EIT FOOD Hub, ktorý povedie Adam Brocka, dizajnér z inovačného štúdia kiuub, ktorý má skúsenosti s vedením inkubačných a akceleračných programov pre startupy a malé a stredné firmy.

Program