Kalendár udalostí 02.04.2019

úterý, 02.04.2019

S podporou Európskej únie sa 2. - 5. apríla 2019 v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutoční konferencia Central European Initiative on Agricultural Land Protection - CEILAND (Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy). Zastúpených bude 10 krajín strednej Európy: Slovensko, Rakúsko, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Poľsko, Slovinsko a Švajčiarsko. Hlavným cieľom konferencie diskusia odborníkov z rôznych oblastí na tému súčasnej situácie v ochrane poľnohospodárskej pôdy v kontexte špecifík regiónu strednej Európy.  Konferencia poskytne účastníkom možnosť výmeny skúseností a cenných informácií, ako aj posilnenia vzájomných vzťahov, čo môže otvoriť možnosti ďalšej spolupráce. Viac na https://ceiland.uniag.sk/  

Univerzitná organizácie Odborového zväzu PŠaV pri SPU v Nitre vás pozýva na školenie zástupcov zamestnancov na úrovni fakultných a dielenských organizácií a vedúcich odborových úsekov univerzitnej organizácie, ktoré sa uskutoční 2. apríla 2019 o 10.00 h v Kongresovej sále SPU v ŠD A. Bernoláka.
Program:
1. Vystúpenie zástupcov OZ PŠaV na Slovensku - predsedu OZ Ing. Pavla Ondeka a predsedu Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslava Habána, PhD.
2. Legislatívne zmeny dotýkajúce sa zamestnancov školstva od 1. 1. 2019 (novela Zákonníka práce č. 63/2018, Zákon č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania, novela zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, kolektívna zmluva vyššieho stupňa) - právnik OZ Mgr. Martin Mikluš. Viac informácií

 

František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozývajú na podujatie #MYSMEEU, ktoré sa uskutoční 2. apríla 2019 o 9.30 h v Aule SPU v Nitre. V diskusii o aktuálnych témach Európskej únie s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu a na význam EÚ pre regionálny rozvoj slovenských regiónov vystúpia: Martin Klus, poslanec a podpredseda Výboru pre európske záležitosti NR SR, Igor Éder podpredseda NSK a Daniel Balko, zástupca primátora mesta Nitry. Program