Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

 

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre (adresa: SlPK, Štúrova 51, poschodie 00, miestnosť 16), zabezpečuje psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.

Kontakt: Mgr. Jana Rybanská, PhD., Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva, Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre, tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

Koordinátori pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka:
Mgr. Jana Rybanská, PhD.,
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva,
Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre,
tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk
 
Fakultní koordinátori:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.,
Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre,
tel.: 037/641 4800, e-mail: klara.vavrisinova@uniag.sk
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre,
tel.: 037/641 4421, e-mail: eva.ivanisova@uniag.sk
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
PaedDr. Irena Felixová
Katedra odborného jazykového vzdelávania FEM SPU v Nitre,
tel.: 037/641 4550, e-mail: irena.felixova@uniag.sk
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Ing. Martin Prčík, PhD.,
Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre,
tel.: 037/641 5628, e-mail: martin.prcik@uniag.sk
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
doc. Ing. Roberta Štěpánková, PhD.,
Dekanát FZKI SPU v Nitre,
tel.: 037/641 5429 (5412), e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk
 
Technická fakulta
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.,
Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre,
tel.: 037/6414402, e-mail: Maros.Korenko@uniag.sk
 
formuláre pre uchádzačov so špecifickými potrebami o štúdium na fakulte SPU v Nitre
  • žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky
  • vstupný dotazník uchádzača so špecifickými potrebami
formuláre pre študentov so špecifickými potrebami
formuláre pre koordinátorov fakúlt pre študentov so špecifickými potrebami a pre dekanáty fakúlt

 

Zákon č. 57/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2012 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 100 - Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami)

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študentov so špecifickými potrebami

Metodické usmernenie na vytváranie podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách

Charakteristika ochorení

 

 

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/pracoviska/citaren.jpg

Knižnično informačné služby a poradenstvo zamerané na prácu s informáciami poskytuje študentom so špecifickými potrebami Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU. Pre tento účel má vytvorené virtuálne pracovisko - Centrum informačných služieb a poradenstva (CISP). Viac informácií možno nájsť na adrese http://www.slpk.sk/sluzby/disab.html