Vznik a rozvoj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

tl_files/download/Pictures/Areal/nitra11.jpg

1941 - 1952

Začiatky poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku sú úzko zviazané so Slovenskou vysokou školou technickou v Bratislave, na ktorej sa zriadil odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva a v školskom roku 1941/42 začali prednášky z poľnohospodárstva. V roku 1946 Slovenská národná rada ustanovila z odboru lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva SVŠT samostatnú Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.

Významným medzníkom v histórii slovenského poľnohospodárskeho vysokého školstva bol rok 1952, keď bola v rámci reorganizácie vysokých škôl zrušená VŠPLI v Košiciach a z jej fakúlt vznikli dve samostatné vysoké školy - Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene.

1952 - 2017

Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre mala na začiatku dve fakulty - Agronomickú a Zootechnickú. (Tretia fakulta, Veterinárska, zostala v Košiciach a v roku 1969 sa stala samostatnou Vysokou školou veterinárskou so sídlom v Košiciach.)   V roku 1959 sa Zootechnická fakulta  začlenila do Agronomickej a zároveň bola zriadená nová, Prevádzkovo-ekonomická fakulta. V roku 1969 vznikla Mechanizačná fakulta, v r. 1995 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Zb. bola v roku 1996 Vysoká škola poľnohospodárska premenovaná na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. V roku 2002 bola Agronomická fakulta premenovaná na Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov a zároveň vznikla Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Najmladšou je Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorá bola založená v roku 2004. V roku 2008 bola Mechanizačná fakulta premenovaná na Technickú fakultu.

Vysokoškolský komplex SPU, postavený v rokoch 1961 – 1966 podľa projektu architektov Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského patrí k jedinečným dielam európskej architektúry. Rozhodnutím Pamiatkového úradu SR z roku 2014 bolo deväť objektov v areáli SPU v Nitre vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami je dnes významnou súčasťou európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Stala sa modernou, otvorenou univerzitou, reflektujúcou potreby doby v agropotravinárskom sektore v lokálnom aj globálnom rozsahu. Jej poslaním je pripravovať konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií,  pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i. Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied v 90 študijných programoch, z toho 12 v anglickom jazyku.  Prostredníctvom medzinárodných programov Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, projektov bilaterálnej spolupráce a iných programov, majú študenti SPU možnosť absolvovať časť štúdia na univerzitách v zahraničí.

SPU v Nitre ako prvá univerzita na Slovensku získala v roku 2010 prestížne ocenenie ECTS Label, udelené Európskou komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov, ktorú opäť obhájila v roku 2013. Zároveň k nej pribudlo ocenenie Diploma Supplement Label, ktoré potvrdzuje, že Dodatok k diplomu vydávaný SPU spĺňa náročné európske štandardy. Univerzita bude nositeľom týchto ocenení až do roku 2016. V roku 2015 Akreditačná komisia zaradila SPU v Nitre medzi sedem najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku.

V roku 2015 bolo na SPU v Nitre otvorené unikátne Výskumné centrum AgroBioTech zamerané na aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, biotechnológií a technológií v poľnohospodárstve, poravinárstve a bioenergetike. Centrum je vybavené  špičkovou výskumnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni.

Kvalitu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre potvrdzujú výsledky pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, úspechy v oblasti medzinárodnej spolupráce, ale  predovšetkým 80-tisíc absolventov, ktorí za obdobie jej existencie opustili brány svojej alma mater.

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/DJI_0033.jpg

 

 

Galéria rektorov

 

prof. Ing. BOHUMIL DUŠEK
rektor VŠP v Nitre |  1952 –1956

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/rektori/dusek.jpgNarodil sa 23. marca 1902 v Dobrej Vode, v Čechách. Vyštudoval poľnohospodárstvo na Vysokej škole poľnohospodárskej v Prahe, kde bol roku 1924 promovaný. Venoval sa zootechnike, špeciálne mliekarstvu. Preto nastúpil ako výskumný pracovník na Štátnu poľnohospodársku výskumnú stanicu do Zvolena, kde pôsobil v rokoch 1924–1945. V školskom roku 1944/1945 začal prednášať na poľnohospodárskom oddelení Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po utvorení samostatnej Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach bol menovaný jej profesorom. Ako riadny profesor bol ustanovený do funkcie prednostu Ústavu mliekarstva a syrárstva na Odbore poľnohospodárskeho inžinierstva VŠPLI v Košiciach. Katedru mliekarstva viedol aj na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 1973. Zaslúžil sa o rozvoj poľnohospodárskych vied na Slovensku a najmä o prípravu výstavby a výber stanovišťa pre nový areál Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Funkciu rektora Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre vykonával v rokoch 1952–1956. Prorektorom VŠPLI v Košiciach bol v rokoch 1950–1952, prorektorom VŠP v Nitre v rokoch 1956–1960. Zomrel 6. júla 1981 v Nitre.

 

prof. Dr. Ing. GREGOR CHOMKOVIČ
rektor VŠP v Nitre  | 1956 –1958

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/rektori/chomkovic.jpgNarodil sa v Przegonine v Poľsku 19. apríla 1891. Študoval vo Viedni a štúdium skončil roku 1922 na VŠZ v Brne. V rokoch 1922–1927 bol výskumným pracovníkom v Moravskom výskumnom ústave zootechnickom v Brne. V rokoch 1927–1933 bol pracovníkom Zemedelskej rady v Bratislave, v rokoch 1933-1940 vedúcim oblastnej úradovne Roľníckej komory v Novom Meste nad Váhom. Od roku 1940 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na SVŠT Bratislave, na Odbore lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva, od školského roka 1941/1942 na oddelení poľnohospodárskeho inžinierstva. Tu bol 13. júla 1943 menovaný za mimoriadneho profesora pre odbor zootechniky. Po ustanovení samostatnej VŠPLI v Košiciach v roku 1946 pokračoval ako vysokoškolský profesor pre odbor zootechniky a bol vedúcim Ústavu špeciálnej zootechniky. V školskom roku 1948/1949-1949/1950 pôsobil ako rektor VŠPLI v Košiciach. V školskom roku 1950/1951 pôsobil ako dekan Poľnohospodárskej fakulty tejto vysokej školy. Po osamostatnení poľnohospodárskeho štúdia a založení Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre prešiel na ňu a viedol až do roku 1962 Katedru všeobecnej zootechniky. V rokoch 1956–1958 stal sa opäť rektorom VŠP v Nitre. Je priekopníkom zootechnických vied na Slovensku. Člen korešpondent SAV. Zomrel 11. októbra 1968 v Trenčíne.

 

Dr.h.c. akademik EMIL ŠPALDON
rektor VŠP v Nitre |  1958 –1966

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/rektori/spaldon.jpgNarodil sa 12. mája 1918 v Čadci. Študoval na ČVUT v Prahe, v Záhrebe a štúdium ukončil na SVŠT v Bratislave roku 1941. V rokoch 1941–44 bol riaditeľom Družstva pestovateľov papriky v Bratislave, v rokoch 1944–1951 viedol výskum podniku Nitrianske mlyny. Od roku 1947 profesor, vedúci Katedry rastlinnej výroby VŠPLI v Košiciach. V rokoch 1952–1958 dekan Agronomickej fakulty a v rokoch 1958–1966 rektor VŠP v Nitre. V rokoch 1966–1970 vedecký tajomník SAV v Bratislave. V roku 1970 absolvoval študijný pobyt v USA. V roku 1965 sa stal doktorom vied (DrSc)., v roku 1968 akademikom SAV, v roku 1977 akademikom ČSAV. V roku1979 Dr.h.c. na Poľnohospodárskej univerzite v Gödöllő a v roku 1993 na Univerzite poľnohospodárskych vied v Bukurešti. V rokoch 1965–1968 je viceprezidentom, od roku 1968 členom výkonného výboru CICRA so sídlom v Ríme. Od roku 1980 člen Srbskej akadémie vied a umení. Je významným predstaviteľom biologickej koncepcie rastlinnej výroby a budovateľom slovenskej poľnohospodárskej vedy a vysokého školstva. Venoval sa agroekologickým základom agrotechniky vysokých úrod obilnín, čím výrazne ovplyvnil poľnohospodársku prax na Slovensku.

 

prof. Ing. JÁN TOMOVČÍK, CSc.
rektor VŠP v Nitre | 1966 –1970

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/rektori/tomovcik.jpgNarodil sa 25. októbra 1926 v Iňačovciach. Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach (1950). Do praxe nastúpil na Strojnej a traktorovej stanici v Trebišove, kde pôsobil v rokoch 1950–1951. Odtiaľ odišiel na Krajský národný výbor v Košiciach, kde pôsobil do roku 1952. Na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre nastúpil v roku 1952 a pôsobil na nej až do politických previerok v roku 1970. V rokoch 1956–1970 viedol Katedru mechanizácie rastlinnej výroby. V školských rokoch 1966/1967–1969/1970 pôsobil vo funkcii rektora Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Od roku 1970 bol pracovníkom Výskumného ústavu poľnohospodárskej techniky v Rovinke. Kandidátom vied a docentom sa stal v roku 1962, v roku 1966 mimoriadnym profesorom. Vo svojom odbore sa zameral na problematiku výskumu mechanizácie poľnohospodárskej výroby. Zomrel 12. júla 2014 v Michalovciach.

 

Dr.h.c. prof. Ing. JOZEF KLIMENT, DrSc.
rektor VŠP v Nitre | 1970–1980

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/rektori/kliment.jpgNarodil sa 3. júla 1928 v Čiernom Balogu. Štúdium na VŠPLI v Košiciach ukončil v roku 1952. V rokoch 1952–1961 pracoval na Povereníctve pôdohospodárstva – Správe štátnych plemenárskych staníc a v rokoch 1960–61 bol vedúcim Odboru živočíšnej výroby SNR v Bratislave. V roku 1961 nastúpil na Agronomickú fakultu VŠP v Nitre. V roku 1962 sa stal docentom, v roku 1970 profesorom, v roku 1976 doktorom vied. Od roku 1967 až do roku 1978 a v rokoch 1980-1985 bol vedúcim Katedry genetiky a plemenárskej biológie. V školských rokoch 1963/1964–1965/1966 bol dekanom Agronomickej fakulty a v rokoch 1970/1971–1979/1980 rektorom VŠP v Nitre. V roku 1978 mu Univerzita Martina Luthera v Halle udelila čestný titul dr.h.c. Zaslúžil sa o rozvoj zootechnických vied na Slovensku. V oblasti poľnohospodárskej praxe prispel k rozvoju plemenárstva a šľachtenia hovädzieho dobytka, predovšetkým k začleneniu mliekového plemena do programu šľachtenia hovädzieho dobytka na Slovensku, čím sa výrazne zvýšila produkcia mlieka. Zomrel 30. júna 2007 v Nitre.

 

prof. Ing. MICHAL KOVÁČ, DrSc.
rektor VŠP v Nitre |  1980 –1990

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/rektori/kovac.jpgNarodil sa 1. apríla 1936 v Hradišti, okres Lučenec. Štúdium poľnohospodárskych vied ukončil v roku 1960 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Na tejto vysokej škole nastúpil najskôr ako odborný asistent, aby tu prešiel celým procesom vedecko-pedagogickej formácie a pôsobil tu ako vysokoškolský učiteľ až do svojej smrti. V roku 1966 sa stal kandidátom vied, v roku 1970 docentom, v roku 1977 doktorom vied, v roku 1979 profesorom, v roku 1984 členom korešpondentom Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V školských rokoch 1970/1971–1979/1980 zastával funkciu prorektora a v školských rokoch 1980/1981–1989/1990 pôsobil ako rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa po celý život venoval otázkam výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat. Špecializoval sa na výživu hydiny v intenzívnych veľkochovoch. Svojou výskumnou prácou prispel k rozvoju hydinárskej výroby v Česko-Slovensku. Zomrel 6. januára 1996 v Nitre.

 

prof. Ing. LADISLAV KABÁT, CSc.
rektor VŠP v Nitre |  1990 –1996

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/rektori/kabat.jpgNarodil sa v Kozárovciach 13. októbra 1943. Vyštudoval VŠE v Bratislave, odbor ekonomicko-matematické výpočty. Od roku 1971 pôsobil na VŠP v Nitre postupne ako programátor, odborný asistent, docent, profesor a vedúci Katedry štatistiky Prevádzkovo-ekonomickej fakulty. V januári 1990 bol zvolený za rektora a v tejto funkcii pôsobil do roku 1996. V roku 1977 získal titul kandidáta vied (CSc.) na Inštitúte národného hospodárstva v Moskve. Zameriaval sa na oblasť numerických problémov a riešiteľnosti optimalizačných modelov veľkých rozmerov, na aplikáciu exaktných modelových techník v oblasti výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat, na problematiku počítačom podporovanej výučby. V roku 1986 bol hosťujúcim profesorom na University of Legon v Accre. V roku1988 získal prestížne štipendium Fulbrightovej nadácie a v rámci neho pôsobil ako hosťujúci profesor na University of Delaware v Newarku. Je členom viacerých medzinárodných spoločností. Koordinoval program TEMPUS, bol zapojený do programu COST. Spolupracoval na výskumných projektoch organizovaných Svetovou bankou, OECD a FAO. V rokoch 1996–2001 pôsobil v ústredí FAO v Ríme ako riaditeľ Štatistickej divízie. V roku 2001 sa stal dekanom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, v súčasnosti je dekanom Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

 

doc. Ing. MIROSLAV ZIMA, CSc.
rektor SPU v Nitre | 1996 –1999

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/rektori/zima.jpgNarodil sa 11. mája 1945 v Bukovci. Štúdium na VŠP v Nitre ukončil v roku1968. Odvtedy pôsobil ako pedagóg na Katedre fyziológie rastlín tejto vysokej školy. Jeho vedecké zameranie sa týkalo ekológie fotosyntézy a fyziológie stresu rastlín. Bol garantom a hlavným organizátorom štyroch medzinárodných konferencií o strese rastlín. Stal sa Zaslúžilým členom Slovenskej botanickej spoločnosti a členom Medzinárodnej spoločnosti rastlinných fyziológov. V rokoch 1984–1990 bol členom vedenia a v rokoch 1996–1998 prezidentom Európskej agronomickej spoločnosti (ESA), v roku 1998 hlavným organizátorom 5. kongresu ESA, roku 2000 členom organizačného výboru 3. svetového kongresu rastlinnej výroby v Hamburgu. Bol zakladajúcim členom ČSPA, od roku 1991 členom SAPV a v rokoch 1997–2000 jej podpredsedom, od roku 2000 predsedom. Ako rektor sa stal členom vedenia Aliancie univerzít za demokraciu (AUDEM) v rokoch 1996-2000. V rokoch 1980-1985 bol zástupcom riaditeľa kurzov UNESCO pre učiteľov a vedeckých pracovníkov z rozvojových krajín a v rokoch 1985–1990 riaditeľom kurzov UNESCO na VŠP v Nitre. Vo funkcii rektora sa zaslúžil o rozvoj vysokej školy, o jej premenovanie na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu, o rozvoj univerzitného systému vzdelávania a vedy. Zomrel 26. júna 2006 v Nitre.

 

prof. Dr. Ing. IMRICH OKENKA, PhD.
rektor SPU v Nitre | 1999 –2006

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/rektori/okenka.jpgNarodil sa 19. marca 1944 v Hurbanove. V roku 1966 ukončil štúdium na ČVUT v Prahe, špecializáciu počítače. V roku 1979 absolvoval ašpirantské štúdium v Maďarskej akadémii vied v Budapešti a v roku1980 získal doktorát na Poľnohospodárskej univerzite v Debrecíne. V roku1983 sa stal docentom pre odbor odvetvové a prierezové ekonomiky. V rokoch 1988–1993 bol riaditeľom Ústavu výpočtovej techniky a v rokoch 1991–1992 vedúcim oddelenia výpočtovej techniky a programovania Prevádzkovo-ekonomickej fakulty VŠP. V rokoch 1993-1994 vedúci Katedry informatiky, v rokoch 1994–1999 dekan Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Podieľal sa na budovaní informatických katedier, Ústavu výpočtovej techniky SPU a Fakultného výpočtového strediska FEM. Ako vedúci riešiteľ a spoluriešiteľ sa podieľal na riešení mnohých výskumných problémov, grantových úloh VEGA a KEGA. Je členom vedeckých rád domácich a zahraničných inštitúcií, držiteľom Rádu Ľudovíta Štúra II. triedy, Veľkej medaily svätého Gorazda a i. Po odchode z univerzity v roku 2006 pôsobil ako riaditeľ Agroinštitútu v Nitre. V súčasnosti je prorektorom Univerzity J. Selyeho v Komárne.

 

Dr.h.c. prof. Ing. MIKULÁŠ LÁTEČKA, CSc.
rektor SPU v Nitre |  2006 –2010

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/rektori/latecka.jpgNarodil sa 13. novembra 1943 v Nitre. Absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidáta poľnohospodársko-lesníckych vied získal v roku 1977 a v roku 1992 bol vymenovaný za docenta pre vedný odbor Poľnohospodárske meliorácie. V roku 2000 bol menovaný za profesora pre vedný odbor Krajinné inžinierstvo. Od roku 1969 pôsobil na Katedre poľnohospodárskych meliorácií Agronomickej fakulty VŠP, neskôr na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, kde vykonával funkciu vedúceho. V rokoch 2001–2006 bol dekanom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jeho vedeckovýskumná práca bola orientovaná najmä na oblasť závlah. Venoval sa tiež problematike revitalizácie vodných tokov a usporiadaniu pozemkového vlastníctva. Mendelova univerzita v Brne mu v roku 2009 udelila čestný titul doctor honoris causa. Funkciu rektora zastával v rokoch 2006–2010.

 

Dr.h.c. prof. Ing. PETER BIELIK, PhD.
rektor SPU v Nitre |  2010 – 2018

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/rektori/bielik.jpgNarodil sa 29. novembra 1952 v Nitre. Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1972–1977 na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte VŠP v Nitre. V rokoch 1978–1981 bol interným vedeckým ašpirantom na materskej fakulte. Po ukončení vedeckej ašpirantúry v roku 1981 nastúpil na Katedru ekonomiky, najskôr ako odborný asistent, neskôr docent a tajomník katedry. V rokoch 1994–1997 bol vedúcim Katedry ekonomiky. V období rokov 1997–2002 vykonával funkciu prodekana a od roku 2003 dekana Fakulty ekonomiky a manažmentu. Profesorom bol menovaný vo vednom odbore Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva v roku 1999. Od školského roku 2010/2011 bol menovaný za rektora SPU v Nitre. V roku 2001 mu Ministerstvo pôdohospodárstva SR udelilo Bronzovú medailu a v roku 2002 bol ocenený Zlatou medailou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Univerzita sv. Štefana v Gödöllő mu v roku 2007 udelila čestný titul doctor honoris causa. V roku 2009 mu Delhi School of Professional Studies and Research v Indii udelila titul profesor honoris causa. V roku 2010 mu bola udelená Veľká medaila sv. Gorazda a Zlatá medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR. Je šéfredaktorom vedeckého časopisu Acta Oeconomica et Informatica a členom redakčných rád zahraničných vedeckých časopisov v Indii, Českej republike, Srbsku a Chorvátsku. V roku 2012 mu Poľnohospodárska univerzita Hugona Kołłątaja v Krakove udelila čestný titul doctor honoris causa, v r. 2016 mu Belgorodská štátna poľnohospodárska univerzita (Ruská federácia) udelila titul Profesor honoris causa a v roku 2017 mu Ukrajinské vedecko-edukačné konzorcium v Kyjeve udelilo titul Doctor honoris causa – čestný doktor vied. Od roku 2009 je riaditeľom medzinárodného MBA štúdia Agribusiness and Commerce na FEM SPU v Nitre.