Erasmus+ mobility zamestnancov na výučbu a školenie

Program Erasmus+ poskytuje zamestnancom možnosť realizovať mobilitu dvoch typov.

Erasmus+ poskytuje učiteľom na vysokých školách a pracovníkom pozvaným z podnikov možnosť výučby v zahraničí. Učitelia, ale aj nepedagogickí zamestnanci vysokých škôl sa môžu tiež zúčastniť školenia v zahraničí.

 

TEACHING STAFF MOBILITY - VÝUČBA na vysokej škole – vysokoškolskí pedagogickí zamestnanci môžu prednášať na prijímajúcej vysokej škole v krajinách zapojených do programu (členské štáty EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Turecko, Macedónsko), ktorá má pridelenú Erasmus Chartu pre VŠ vzdelávanie (ECHE) a podpísanú bilaterálnu zmluvu s SPU o mobilite zamestnancov na výučbu;

Pre koho je mobilita určená: Pre pedagogických zamestnancov SPU (pracovná zmluva).

 

TRAINING STAFF MOBILITY – ŠKOLENIE zamestnancov vysokých škôl – učitelia a ostatní nepedagogickí zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie zamerané na profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov, vo forme odbornej prípravy (okrem konferencií), školenia či "job shadowing" (získavania skúseností pozorovaním práce zodpovedného pracovníka) na vysokej škole, ktorá má pridelenú Erasmus Chartu pre VŠ vzdelávanie (ECHE).

Pre koho je mobilita určená: Pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov SPU (pracovná zmluva).

 

Program Erasmus+ umožňuje realizovať mobility len do krajín:

 28 členských krajín EÚ

 EZVO/EHP krajiny: Island, Nórsko, Lichtenštajnsko

kandidátske krajiny: Turecko , Macedónsko