Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/dokumenty/SPU grafika.jpg

 

Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na obdobie rokov 2016 – 2022 je strategickým dokumentom pre aktivity a rozvoj, ktoré sú v súlade s úlohami a poslaním univerzity.

Dlhodobý zámer vyjadruje postavenie a identitu SPU v Nitre, definuje víziu a poslanie univerzity a v  kontexte strategické ciele, opatrenia a nástroje na ich dosiahnutie pre jednotlivé aktivity univerzity a jej súčastí v kľúčových oblastiach činností ako aj v podporných aktivitách.

Dotýka sa najmä aktivít univerzity v oblasti hlavného poslania – vzdelávania, vedy, výskumu a transferu poznatkov do praxe, medzinárodných vzťahov, internacionalizácie a poradenstva a aktivít plniacich tzv. tretiu úlohu univerzity ako kľúčových oblastí.

Je doplnený o sociálnu starostlivosť o študentov a zamestnancov a oblasti podporujúce plnenie cieľov a úloh hlavných činností, a to najmä: športovo-kultúrnu, spoločenskú a oddychovo-relaxačnú oblasť. Nemenej dôležitou oblasťou je zveľaďovanie a rozvoj vlastného majetku univerzity a jej súčastí.

Dlhodobý zámer nadobudol platnosť schválením v Akademickom senáte SPU v Nitre dňa 8. júla 2015. Každoročne sa hodnotí plnenie úloh a dosiahnutia cieľov v uplynulom roku a pripravuje sa aktualizácia na nasledujúci rok.