Členstvo v medzinárodných organizáciách

 
Jednou z hlavných priorít univerzity je rozvoj aktívnej medzinárodnej spolupráce a  integrácia SPU do uznávaných medzinárodných asociácií. V súčasnosti je SPU členom týchto medzinárodných organizácií:
 
 
FAO - Global Soil Partnership organizácia združujúca rôzne inštitúcie s cieľom udržať zdravé a úrodné pôdy pre dostatok potravín vo svete prostredníctvom budovania kapacít a výmeny skúseností, poznatkov a technológií udržateľného manažmentu prírodných zdrojov.

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/logoVUA-final.jpg
VUA - Visegrad University Association (Vyšehradská univerzitná asociácia)
Združuje 50 univerzít z 23 krajín. Úlohou asociácie je prepojiť partnerské univerzity s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výskum a iniciovať užšiu spoluprácu krajín Vyšehradskej skupiny a kooperujúcich regiónov. VUA bola založená na SPU v novembri 2011.

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/EUA logo.jpg
EUA - European Univerity Association (Európska univerzitná asociácia)
Asociácia zastupuje desiatky významných univerzít Európy a jej členovia majú prístup k aktuálnym informáciám z akademického prostredia. EUA je oficiálnym zástupcom vysokoškolského sektora v Bolonskom  procese. EUA hrá podstatnú úlohu vo formovaní budúceho vysokoškolského vzdelávania v Európe.

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/DRC logo.jpg
DRC – Danube Rector´s Conference (Dunajská rektorská konferencia)
DRC v súčasnosti združuje viac ako 50 univerzít z 13 krajín. Za cieľ si kladie zvýšiť všeobecnú úroveň študijných výsledkov a podporu mobilít, znížiť náklady na terciálne vzdelávanie a mieru predčasného ukončenia štúdia, ako aj podporiť multilaterálnu regionálnu spoluprácu.
tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/IAU logo.jpg
IAU – International Association of Universities (Medzinárodná asociácia univerzít)
Založená  UNESCOM v roku 1950, združuje vysokoškolské inštitúcie a organizácie z približne 150 krajín. Spolupracuje s rôznymi medzinárodnými, regionálnymi a národnými orgánmi činnými v oblasti vyššieho vzdelávania.

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/ICA logo.jpg
ICA / CASEE – Association for European Life Science Universities (Asociácia európskych univerzít poľnohospodárskeho zamerania)
Sieť viac ako 60 vysokých škôl so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, prírodné zdroje, rozvoj vidieka a životné prostredie. Cieľom asociácie je zvýšiť úspešnosť partnerských organizácií na medzinárodnom trhu a vytvoriť priaznivé prostredie pre zdieľanie skúseností a podporu spolupráce.

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/Ghera.jpg
GCHERA – Global consorcium for higher education in Agriculture
Konzorcium asi 400 univerzít z celého sveta, ktoré zdieľajú presvedčenie, že práve univerzity pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva by mali hrať vedúcu úlohu v riešení problémov bezpečnosti potravín a environmentálnej udržateľnosti. Cieľom konzorcia je pomôcť inštitúciám z celého sveta realizovať rozsiahle reformy v systéme VŠ vzdelávania v poľnohospodárskych vedách.

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/logo_IFA.jpg
Asociácia ISEKI Food (Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain)
K hlavným cieľom asociácie patrí zriadenie a udržiavanie siete univerzít, výskumných ústavov a spoločností zameraných na potravinársku sieť, podpora synergie medzi výskumom, vzdelávaním/výučbou a priemyslom.  Rozvoj virtuálnej spoločnosti expertov v potravinárskej oblasti v nadväznosti na širokú verejnosť. Vytvorenie zmluvného sieťového prepojenia medzi partnermi, podpora mobility študentov a pracovníkov. www.iseki-food.net
 
 
Medzinárodný agrárny výskumno-vývojový klaster údolia rieky Tisy
Spoločným cieľom realizácie programu je medzinárodná integrácia výroby, ktorá má na zreteli bezpečné zásobovanie obyvateľstva potravinami, predovšetkým so zameraním na základné potraviny, ktoré možno vyprodukovať  v daných oblastiach.