Zomrel docent Vladimír Řehořek, prvý riaditeľ Botanickej záhrady SPU

napísal

Vladimír Řehořek

Katedra environmentalistiky a biológie a Botanická záhrada SPU s hlbokým zármutkom oznamujú, že 29. marca 2021 nás vo veku nedožitých 88 rokov opustil náš dlhoročný kolega a priateľ doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.

Vladimír Řehořek sa narodil 9. novembra 1933 v Kořenci pri Boskoviciach na južnej Morave. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brne, kde promoval v roku 1957. Po absolvovaní štúdia pracoval ako učiteľ vo Valašských Kloboukoch (1957 – 1959) a v Západomoravskom múzeu v Třebíči (1959 – 1961). Zlomom v jeho kariére bol rok 1961, keď nastúpil na miesto odborného asistenta na Katedru botaniky a fyziológie rastlín vtedajšej Agronomickej fakulty VŠP. Po príchode na Slovensko sa intenzívne zapojil do pedagogického procesu i vedeckej činnosti. Spolu so Z. Svobodovou spracovali flóru a vegetáciu aluviálnych lúk povodia Ipľa a Slanej, ako aj podhorských lúk Pohronského Inovca. Venoval sa i výskumu flóry Zoborských vrchov a rastlinstvu piesčin a slanísk v okresoch Komárno a Nové Zámky.

Výsledky svojich výskumov zavŕšil v roku 1970 obhajobou kandidátskej dizertačnej práce a bol mu udelený titul CSc. Po nútenom odchode na pozíciu vedecko-technického pracovníka sa od roku 1978 stal vedúcou osobnosťou novovznikajúcej botanickej záhrady a od roku 1982 aj jej prvým riaditeľom. Po zmene spoločenských pomerov sa v roku 1990 vrátil i za katedru na obnovenej Katedre botaniky AF VŠP. V roku 1995 sa vrátil na rodnú Moravu, obhájil habilitačnú prácu, stal sa riadnym docentom a vedúcim Katedry systematickej botaniky a geobotaniky Masarykovej univerzity v Brne (1996 – 2000). Na univerzite pracoval až do posledných chvíľ svojho života.

Vladimír Řehořek sa dlhodobo aktívne zapájal aj do práce v botanických spolkoch – najskôr ako člen hlavného výboru v Československej a neskôr Slovenskej botanickej spoločnosti, po návrate do rodného Kořenca v Českej botanickej spoločnosti. Bol nositeľom viacerých ocenení: Zaslúžilý člen Slovenskej botanickej spoločnosti (1993), Zlatá medaila za rozvoj VŠP v Nitre (1995), Holubyho medaila Slovenskej botanickej spoločnosti (1997), Čestný člen Slovenskej botanickej spoločnosti (2003), rovnako tak Čestný člen Českej botanickej spoločnosti (2003, predseda v rokoch 2000–2005).

Odišiel vzácny človek, vždy skromný, ochotný, permanentný optimista, chodiaca encyklopédia, udivoval šírkou znalostí, v ktorých sa odrážala dlhoročná pedagogická prax, prax záhradníka, skalničkára, gurmána, estéta...

Česť jeho pamiatke!

Jdi zpět