Zo stretnutia so zástupcami kanadských univerzít

napísal

Na pôde SPU v Nitre sa 9. septembra konalo stretnutie vedenia univerzity na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., so zástupcami kanadských univerzít - viceprezidentom Harleyom L. d'Entremontom a  riaditeľkou medzinárodných iniciatív Karen Strangovou z Nipissing University, ako aj  prezidentkou Liane Royovou a predstaviteľkou kancelárie medzinárodného rozvoja Jocelyne Landryovou  z Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Zúčastnila sa na ňom aj prof. Dr. Elena Horská, prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou, prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS,  prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., dekanka FEŠRR,  doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy, a ďalší.

Hlavným cieľom návštevy bolo podpísanie Memoranda o spolupráci a  Zmlúv o študentských a učiteľských mobilitách medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a oboma kanadskými univerzitami. Podpísanie uvedených dokumentov sa uskutočnilo pri príležitosti záverečného stretnutia k projektu EU-Canada Biopower: Transatlantic empowering the skills, knowledge and knowhow in teaching and learning bioenergy entrepreneurship, ktorý na SPU koordinovala Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Počas dvojročnej realizácie projektu absolvovalo v Kanade  štúdium a praktickú stáž desať študentov FEŠRR  a na SPU pricestovalo 14 študentov z partnerských kanadských univerzít. Podpísaním memoranda úspešná koordinácia projektu vyústila do ďalšej spolupráce kanadských univerzít aj s ostatnými fakultami SPU.

V rámci stretnutia si hostia vypočuli krátku prezentáciu o SPU, zameranú najmä na možnosti medzinárodnej spolupráce a následne prezentovali svoje univerzity. V ďalšej časti programu si prezreli moderné laboratóriá na Fakulte biotechnológie a potravinárstva.                

Späť