Zo stretnutia so zástupcami JRC

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre sa 17. júna uskutočnilo stretnutie zástupcov JRC (Joint Research Centre of the European Commission) - Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Bruseli,  prof. Vladimíra  Šuchu, zástupcu generálneho riaditeľa a Guya Van den Eedeho , vedúceho oddelenia bioekonomiky a kontaktnej osoby z JRC pre projekt AgroBio Tech, s expertmi z SPU, Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) a Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV (ÚGBR),  participujúcimi na projekte.

Podujatie otvoril rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. UKF reprezentovala prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., ÚGBR riaditeľ doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.

Cieľom stretnutia bolo informovať zástupcov JRC o obsahu a špecifických zámeroch projektu AgroBio Tech a hľadať možnosti spolupráce v európskom výskumnom priestore. Tiež boli diskutované možnosti zapojenia SPU do výskumných a projektových aktivít v rámci Dunajskej stratégie v dvoch prioritných oblastiach – voda a pôda.

Späť