Zmluva o spolupráci medzi SPU a Považským cukrom

napísal

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU a Ing. Michal Abelovič, MSc., predseda  predstavenstva akciovej spoločnosti Považský cukor a predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku, 9. mája podpísali zmluvu o spolupráci v oblasti vzdelávania  a výskumu, odborného poradenstva  v oblasti poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a kvality potravín.

Medzi hlavný predmet činnosti akciovej spoločnosti Považský cukor, jednej z najväčších podnikov potravinárskeho priemyslu na Slovensku, patrí výroba cukru, obchodovanie s cukrom a vedľajšími produktmi, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy. Jej aktivity smerujú aj do oblasti vytvárania projektov inovácie výrobných programov a technológií, poradenskej a expertnej činnosti v oblasti riadenia kvality, revitalizačných procesov, projektového riadenia, organizovania školení a exkurzií.

V rámci spolupráce SPU poskytne firme tematický priestor pre spracovanie diplomových, bakalárskych a dizertačných prác v oblastiach rezonujúcich s predmetom podnikania spoločnosti a so zameraním SPU, ako aj svoje riešiteľské kapacity pre spoločné riešenie vedecko-technických  a iných inovačných projektov. Spolupráca sa bude týkať aj účasti zamestnancov firmy na vedeckých konferenciách a podujatiach organizovaných SPU.

Považský cukor zase poskytne svoje riešiteľské kapacity pre spoločné riešenie inovačných projektov, vytvorí pre študentov SPU priestor na vykonávanie diplomových, bakalárskych či dizertačných  prác tematicky orientovaných v celom priereze svojej podnikateľskej činnosti, vrátane marketingu a ďalších podporných činností, poskytne im možnosť zoznámiť sa s modernými technológiami a umožní študentom SPU vykonávať  odbornú prax v rámci prípravy na budúce zamestnania. Zároveň bude prizývať odborných pracovníkov SPU a študentov na riešenie projektov v oblasti špeciálnej techniky a výrobných technológií a sprostredkuje, resp. umožní  predbežné pracovné pohovory s budúcimi absolventmi SPU.

Ako sa vyjadril predseda predstavenstva Michal Abelovič, mimochodom bývalý absolvent Technickej fakulty SPU,  jeho víziou je, aby naštartovaná spolupráca bola dlhodobá. „Už tradične spolupracujeme s Vysokoškolským poľnohospodárskym podnikom SPU, s.r.o., Kolíňany, ktorý nám dodáva cukrovú repu. V tomto budeme pokračovať. Mojou predstavou je, aby sme rámec spolupráce s univerzitou rozšírili aj o ďalšie oblasti. Radi v našom podniku privítame študentov na exkurziách, konzultáciách, stážach či na odbornej praxi. Tiež máme možnosť zamestnať  vo výrobe absolventov SPU, najmä Technickej fakulty, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, s ktorou plánujeme spolupracovať aj v oblasti pokusníctva či poradenstva v oblasti pestovania cukrovej repy.  Zároveň uvítame možnosť zúčastňovať sa na odborných podujatiach, Dňoch kariéry a pod., organizovaných SPU,“ povedal  predseda  predstavenstva Považský cukor, a.s.

Možnosti vzájomnej kooperácie ocenil aj rektor Peter Bielik. Vyzdvihol najmä novú príležitosť pre študentov absolvovať na podniku prax či uplatniť sa vo fabrike.

Späť