Z výročného zhromaždenia Vyšehradskej univerzitnej asociácie

napísal

Súčasťou osláv 60. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre bolo výročné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie, ktoré sa konalo 12. septembra 2012 na SPU v Nitre. Členovia VUA mali možnosť zhodnotiť prvý rok existencie asociácie, vytvorenej na SPU v rámci projektu Sustainability in Agrisector of V4 Countries and Cooperating Regions,  financovaného Medzinárodným vyšehradským fondom.

Predsedníctvo VUA prednieslo výročnú správu, ktorá detailne zhodnotila aktivity asociácie za rok 2011 - 2012. Prostredníctvom prehľadnej správy mali možnosť členovia VUA sledovať svoju účasť na jednotlivých aktivitách, napríklad na letnej škole, na ktorej sa zúčastnilo 30 študentov a 16 pedagógov z 12 partnerských univerzít. Výročné  zhromaždenie sa zaoberalo aj aktivitami asociácie naplánovanými na rok 2013. Plán nových aktivít bol prerokovaný  a schválený.

Prezident VUA, rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., vyjadril presvedčenie, že spolupráca univerzít v rámci tejto medzinárodnej univerzitnej siete zvýši internacionalizáciu vzdelávacích aktivít a mobilít aj ďalšom období.

Účastníci zhromaždenia uviedli do života  prvé číslo medzinárodného vedeckého časopisu Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, ktorý je výsledkom spolupráce a poskytuje možnosť rastu publikačných aktivít.

K evidovanému počtu 30 riadnych a 9 čestných členov pribudli na základe výsledkov hlasovania zhromaždenia tieto univerzity:

Plné členstvo:

  • Szent István University, Gödöllő, Maďarsko
  • Molise University, Taliansko     
  • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poľsko           
  • Czestochova University of Technology, Poľsko
  • Saint-Petersburg State Agrarian University, Rusko
  • Kazan State Agrarian University , Rusko
  • Belgorod State Agrarian University, Rusko

Čestné členstvo :

  • Wageningen University, Holandsko
  • Gunadarma University, Indonézia
  • Salahaddin University – Hawler, Irak

V rámci programu výročného zasadnutia VUA rektor SPU, za účasti vedenia univerzity, dekanov a zástupcov jednotlivých fakúlt, predsedu akademického senátu SPU a zástupcov celouniverzitných pracovísk, slávnostne uviedol do používania novú rokovaciu miestnosť a čitáreň SLPK, ktorá bude od tohto akademického roka slúžiť študentom a zamestnancom našej univerzity. Súčasťou slávnostného otvorenia bola aj výstava obrazov Retrospektívne pohľady, mapujúca históriu SPU od  jej vzniku až po súčasnosť.

 

Fotogaléria POĽNOHOSPODÁR

Späť