Z valného zhromaždenia na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku

napísal

Na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch sa  25. apríla uskutočnilo zasadnutie riadneho valného zhromaždenia VPP s účasťou rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., kvestorky doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD., prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť prof. Ing. Mariana Brestiča, CSc., konateľa VPP SPU, s.r.o., Ing. Petra Brezovského, PhD., a vedúcich pracovníkov podniku.

Predmetom valného zhromaždenia bolo prerokovanie výročnej správy k hospodárskym výsledkom VPP za rok 2012, schválenie ročnej  účtovnej  závierky za rok 2012, schválenie podnikateľského plánu obchodnej  spoločnosti na rok 2013 a prerokovanie základných predpokladov budúceho vývoja VPP.

Rektor SPU v diskusii prezentoval predstavy univerzity o ďalšom smerovaní vývoja VPP. Zdôraznil potrebu užšieho prepojenia univerzity a podniku v oblasti výskumnej a vývojovej činnosti a overovania výsledkov výskumu a inovácií v podmienkach VPP. V nadväznosti na konanie valného zhromaždenia si prezrel v teréne vzorkovnicu rýchlorastúcich drevín v Kolíňanoch. O súčasnom stave a zámeroch vzorkovnice diskutoval s Dr.h.c. prof. Ing. Milanom Demom, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Dušanom Húskom, PhD., a prof. RNDr. Pavlom Bielekom, DrSc.

Späť