Z konferencie o problémoch trhu s pôdou

napísal

Klub poľnohospodárskych odborníkov (KPO) pri SPU v Nitre a Združenie mladých farmárov na Slovensku organizovali 19. marca v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy trhu s pôdou na Slovensku. Jej cieľom bolo zosúladiť vlastnícke a užívateľské vzťahy k pôde so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieka.

 Po úvodnom slove prof. Eleny Horskej, prorektorky SPU a doc. Ing. Petra Serenčéša, PhD., predsedu KPO pri SPU v Nitre, ktorí zdôraznili, že pôda je naším kultúrnym dedičstvom, treba sa o ňu zodpovedne starať a vo vzdelávacom procese vytvárať také podmienky, aby naši absolventi v poľnohospodárskej praxi boli starostlivými a múdrymi hospodármi na pôde, vystúpil s prezentáciou mladý farmár zo Slovenska Ing. Bálint Pém - predseda ASYF a mladý farmár z Českej republiky Dr. Ing. Petr Marada, člen Spoločnosti mladých agrárnikov ČR a pedagóg z Mendelovej univerzity v Brne. Obaja sa podelili so svojimi skúsenosťami, možnosťami, výhodami i úskaliami hospodárenia na pôde. O zlepšení starostlivosti o poľnohospodársku pôdu hovorila Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Ďalšie príspevky boli zamerané na vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi poľnohospodárskej pôdy, dane a odvody súvisiace s poľnohospodárskym pôdnym fondom či informačné technológie v poľnohospodárstve.

Účastníci podujatia zdôraznili, že poľnohospodári musia používať také pestovateľské technológie, ktoré zachovávajú kvalitu pôdy. Jej ochrana a zveľaďovanie musí byť záujmom štátu. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť vzdelávanie o ochrane pôdy na všetkých úrovniach, aby sa tento problém stal záležitosťou celej spoločnosti.

Späť