Vzdelávanie študentov bude prebiehať dištančnou metódou. Do konca zimného semestra

napísal

Vzdelávanie študentov SPU v Nitre I. a II. stupňa v dennej a externej forme štúdia bude prebiehať od 5. októbra 2020 do konca zimného semestra t. j. do 18. decembra 2020 len dištančnou metódou.

So súhlasom dekana fakulty sú povolené individuálne konzultácie v rámci riešenia záverečných prác (študentov I. a II. stupňa štúdia) a tiež skupinová práca študentov pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.

V prípade, ak je pre ukončenie predmetu predpísaným spôsobom nevyhnutné absolvovať praktické cvičenia prezenčne, môže dekan fakulty rozhodnúť o prezenčnej metóde vzdelávania časti daného predmetu pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.

Organizácia a podmienky vzdelávacieho procesu a prevádzky na SPU v Nitre pre akademický rok 2020/2021 sú určené v Dodatku č. 2 k príkazu rektorky č. 3/2020, publikovaným na stránke univerzity (pod hlavičkou COVID – 19 OPATRENIA).

Späť