Vynikajúci študenti SPU si prevzali ocenenia

napísal

Stalo sa už dobrou tradíciou, že v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít sa pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva koná na SPU v Nitre slávnostné prijatie a ocenenie študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Na návrh dekanov fakúlt rektorka doc. Klaudia Halászová aj tento rok ocenila 18 študentov.

V úvode slávnostného podujatia, ktoré sa konalo 20. novembra v Kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech, aj za prítomnosti zástupcov vedenia fakúlt a prvého porevolučného rektora prof. Ladislava Kabáta, prorektor pre vzdelávanie prof. Milan Šimko pripomenul udalosti, ktoré viedli k vyhláseniu Medzinárodného dňa študentstva a priblížil jeho odkaz pre dnešok. Tiež zdôraznil, že je to v prvom rade deň študentov, oslava študentov, ktorí sú predpokladom rozvoja každej spoločnosti. Následne spolu s prorektorom pre vedu a výskum prof. Zdenkom Tkáčom predstavili návrhy na ocenených študentov.

FAPZ navrhla na ocenenie Ivana Ravzu, Bc. Michala Antalu, Ing. Erika Chovančeka, FBP - Alžbetu Roštekovú, Bc. Annu Šebovú, Ing. Filipa Tirpáka, FEM – Anetu Bojňanskú, Bc. Alishera Yerkinuly, Ing. Kristínu Predanocyovú, FEŠRR – Kristiána Filipeje, Bc. Veroniku Vargovú, Ing. Lukáša Varechu, FZKI – Annu Kulperovú, Bc. Zuzanu Sabovú, Ing. Miroslava Číbika, TF navrhla Bc. Benjamína Brocku, Bc. Petra Kožuchu a Ing. Patrika Kósu.

Rektorka Klaudia Halászová vo svojom príhovore oceneným študentom uviedla, že univerzita je pyšná na to, že má takéto talenty. Vysoko ocenila ich zanietenie, zodpovedné plnenie si povinností, dosiahnutie vynikajúcich študijných výsledkov. Tiež vyzdvihla nasadenie, ktorým prispeli k šíreniu dobrého mena svojich fakúlt a celej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. „Veríme, že raz budete úspešne rozvíjať vedeckovýskumnú prácu na našej univerzite a teší náš, že to zázemie, ktoré naša univerzita buduje, má zmysel a naše úsilie nie je márne,“ povedala rektorka.

 

Profily ocenených študentov:

 

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV:

 Ivan Ravza (štúdium)

V akademickom roku 2019/2020 študuje v 2. ročníku bakalárskeho štúdia v študijnom programe výživa ľudí. Jeho študijné výsledky dosiahnuté v I. ročníku sú vynikajúce (priemer 1,00).

Bc. Michal Antala (výskum a vývoj)

Je študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore manažment rastlinnej výroby. Počas svojho štúdia a experimentálnej práci na Katedre fyziológie rastlín participoval na viacerých aktuálnych témach. Za svoju záverečnú bakalársku prácu ,Charakteristika, fyziologické vlastnosti a perspektívy farebných pšeníc získal v súťaži ,Študentská cena organizovanej spoločnosťou SELGEN a.s. 3. miesto. V rámci projektu ERASMUS sa zúčastnil na ročnom študijnom pobyte na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove a na Univerzite prírodných vied v Poznani v Poľsku, počas ktorého skúmal vplyv klimatickej zmeny na vegetáciu rašeliniska s dôrazom na rašelinník. Absolvoval tiež stáž v Laboratóriu molekulárnej fyziológie rastlín na Univerzite Alberta-Ludwiga vo Freiburgu v Nemecku. Zo svojich pobytov pripravil vedecké publikácie, ktoré sú zaslané popredných medzinárodných časopisov - Scientific Reports a Environmnetal and Experimental Botany. V rámci tohtoročnej konferencie VČŠ na FAPZ získal 1. miesto a študentskú cenu.

Ing. Erik Chovanček (výskum a vývoj)

Je študentom 3. ročníka doktorandského štúdia v odbore fyziológia plodín a drevín na Katedre fyziológie rastlín. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá rozvojom metód fenotypovania rastlín v podmienkach environmentálnych stresov. Počas svojho štúdia strávil niekoľko mesiacov na výskumných stážach na University of Helsinky, Fínsko, kde sa aktívne zapojil do vedeckých projektov hostiteľského pracoviska. V súčasnosti prebieha jeho ďalší trojmesačný výskumný a študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ na Shandong Agricultural University v meste Taian, v Číne. Je spoluautorom dvoch vedeckých článkov publikovaných v renomovaných karentovaných vedeckých časopisoch, v jednom z nich je ako prvý autor. Svoje výsledky tiež aktívne prezentoval na viacerých vedeckých konferenciách, doma aj v zahraničí.

 

 

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA:

 Alžbeta Rošteková (umelecká oblasť)

je študentkou druhého ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu vinárstvo. Patrí k zodpovedným a svedomitým študentom s aktívnym prístupom k študijným povinnostiam. Ako aktívna členka folklórneho súboru Zobor výborne reprezentuje fakultu, ako aj samotnú SPU v Nitre na rôznych domácich i zahraničných podujatiach. Relax a oddych nachádza v hudbe. Venuje sa hre na cimbal a vedie spevácky zbor. V mieste bydliska je dobrovoľnou členkou hasičského zboru a ochotníckeho divadla.

Bc. Anna Šebová (štúdium)

študuje v druhom ročníku inžinierskeho štúdia v študijnom programe technológia potravín. Patrí k zodpovedným a svedomitým študentom s aktívnym prístupom k študijným povinnostiam. O jej výborných študijných výsledkoch svedčí aj študijný priemer 1,09. Školiteľka vyzdvihuje jej samostatnosť pri riešení diplomovej práce a aktívnu účasť na vedeckovýskumnej činnosti Katedry technológie a kvality živočíšnych produktov. V akademickom roku 2018/2019 získala 1. miesto na ŠVK a následne bola ocenená v Literárnom fonde za zvlášť výborný príspevok.

Ing. Filip Tirpák (výskum a vývoj)

Je študentom štvrtého ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe molekulárna biológia, na Katedre fyziológie živočíchov. V rámci svojej výskumnej práce sa zameriava prevažne na identifikáciu environmentálnych faktorov ovplyvňujúcich kvalitu spermií ľudí, divo žijúcich a hospodárskych zvierat. V experimentálnych činnostiach využíva veľké spektrum analýz, zahŕňajúc počítačom asistovanú analýzu spermií, atómovú absorpčnú spektrometriu, prietokovú cytometriu, luminometrické a spektrofotometrické analýzy. Menovaný je spoluriešiteľom viacerých projektov KEGA, VEGA a APVV. Jeho práca je vo veľkej miere odzrkadlená aj v jeho publikačnej činnosti, ktorá zahŕňa päť karentovaných výstupov, z toho v jednom figuruje ako prvý autor. Predmetný článok je publikovaný v časopise Reproduction of Domestic Animals s IF=1,638. Okrem toho je tiež (spolu)autorom piatich článkov indexovaných v databáze SCOPUS. Vďaka svojej veľmi dobrej znalosti anglického jazyka prezentoval svoje výsledky na medzinárodných konferenciách na Slovensku, v ČRe, Maďarsku, Poľsku a v USA. Úspešne absolvoval Course in Endocrine disruptors- molecular mechanisms and adverse effects, organizovaný prestížnym Karolínskym inštitútom v Štokholme. Popri výskumnej činnosti má Ing. F. Tirpák aj pedagogické povinnosti, ktoré spočívajú vo výučbe predmetu biológia živočíšnej produkcie a fyziológia živočíchov. Výučbu predmetu biológia živočíšnej produkcie sčasti zabezpečoval aj pre zahraničných študentov a je spoluautorom študijnej literatúry v anglickom jazyku. Počas svojho doktorandského štúdia absolvoval niekoľko stáži na Pedagogickej univerzite v Krakove a 5 mesačnú stáž na University of Missouri v Columbii, Missouri v USA pod vedením špičkového odborníka v oblasti reprodukcie, profesora Sutovskeho. Vo veľkej miere angažuje aj v akademických funkciách svojej alma mater - študentskej časti AS FBP a študentskej časti AS SPU v Nitre. Zastáva tiež funkciu člena Kolégia dekana FBP. Tieto funkcie nevykonáva iba formálne, ale intenzívne sa spolupodieľa na propagácii štúdia na SPU v Nitre na veľtrhoch vzdelávania a na organizácii fakultných, respektíve univerzitných podujatí ako Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, Klobásovica, Imatrikulačný ples SPU a ďalšie.

 

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU:

Aneta Bojňanská (štúdium)

je študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom mMedzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami (program vyučovaný v kombinovanej forme v slovenskom a anglickom jazyku). O jej výborných študijných výsledkoch svedčí študijný priemer 1,04, ktorý dosiahla počas doterajšieho štúdia. Patrí k zodpovedným a svedomitým študentom s aktívnym prístupom k študijným povinnostiam.

Bc. Alisher Yerkinuly (štúdium)

Patrí k úspešným zahraničným študentom FEM. Na FEM SPU v Nitre študuje od AR 2015/2016, najskôr na bakalárskom študijnom programe International Business with Agrarian Commodities, teraz na programe Business Economics. Študuje v anglickom jazyku a pochádza z Kazachstanu. Fakultu úspešne reprezentoval na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii v Moskve a na študijnom pobyte Erasmus plus na Mendelovej univerzity v Brne. Aktívne spolupracuje s vedením fakulty pri integrácii zahraničných študentov na FEM do života na Slovensku a na fakulte, spolupracuje pri propagácii fakulty a jej štúdia v Kazachstane a tiež je nápomocný pri zabezpečovaní administratívnych a organizačných náležitostí pobytu kazašských študentov na Slovensku. Zapojil sa tiež do organizačných prác spojených s oslavami 60. výročia založenia FEM SPU v Nitre, moderoval spoločenskú časť programu v anglickom jazyku pre zahraničných hostí a tým prispel k dôstojnej reprezentácii fakulty a medzinárodnej komunity študentov, študujúcich na FEM.

Bc. Ing. Kristína, Predanocyová (výskum a vývoj)

je študentkou 3. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe agrárny obchod a marketing na Katedre marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre, ktorá ukončila vysokoškolské štúdium 2. stupňa s vyznamenaním a cenou dekanky. Svoju diplomovú prácu orientovanú na problematiku spotrebiteľského vzdelávania predstavila na Študentskej vedeckej odbornej činnosti, kde bola ocenená 1. miestom. Vo vedeckovýskumnej činnosti pokračuje na doktorandskom stupni štúdia, kde sa zameriava na problematiku spotrebiteľského správania na potravinovom trhu s dôrazom na mäso a mäsové výrobky. Doktorandka publikuje a aktívne prezentuje svoje výskumné aktivity na domácich a zahraničných konferenciách. V roku 2017 sa zúčastnila na  študentskej vedeckej zahraničnej konferencii v Maďarsku, kde sa umiestnila na 1. mieste. V rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti publikuje vedecké články, ktoré sú indexované v databáze Scopus. Podieľa na projektoch VEGA a APVV realizovanými Katedrou marketingu a obchodu, kde aktívne participuje na dosahovaných výsledkov projektov. Zúčastnila sa aj na študijnom pobyte na Mendelovej univerzite v Brne na Katedre marketingu a obchodu, kde získala odborné podklady pre skvalitnenie svojej vedeckovýskumnej činnosti. Zapojená je do výskumného projektu Naše-Vaše, orientovaného na tvorbu platformy pre odbyt čerstvých lokálnych produktov.

 

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA:

Kristián Filipeje (športová činnosť)

študuje v 1. ročníku bakalárskeho stupňa v študijnom programe rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. Aktívne sa venuje hádzanej od roku 2007. Počas svojej aktívnej športovej činnosti prispel k získaniu titulov Vicemajster Slovenska a Majster Slovenska. Reprezentoval Slovenskú republiku na Majstrovstvách Európy v Záhrebe. V súčasnosti reprezentuje mesto Topoľčany v najvyššej slovenskej lige (Slovnaft Handball Extraliga).

Bc. Veronika Vargová (športová činnosť)

študuje v 1. ročníku inžinierskeho stupňa štúdia v študijnom programe regionálny rozvoj a politiky Európskej únie. Je reprezentantkou SR, sedem rokov sa venuje športovej streľbe z brokových zbraní. Každoročne reprezentuje SR na svetových podujatiach, na Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy a na svetových pohároch.

Ing. Lukáš Varecha (výskum a vývoj)

je študentom 3. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe integrovaný rozvoj vidieka. Je spoluriešiteľom v projekte Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch. V rámci dizertačnej práce sa zaoberá inštitucionálnym prostredím politiky najmenej rozvinutých okresov SR. V nadväznosti na zameranie dizertačnej práce stážuje na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Je spoluautorom článku podaného do karentovaného časopisu.

 

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA:

Anna Kulperová (výskum a vývoj)

Je študentkou 1. stupňa štúdia, 4. roč. študijného programu krajinná a záhradná architektúra. Patrí medzi najlepšie študentky vo svojom ročníku. Výstupy z predmetu ateliér parkovej tvorby boli najlepšie po obsahovej aj grafickej stránke a budú využité aj ako ilustrácie v pripravovanej študijnej literatúre. Aktívne sa zapája do mimoškolských aktivít. So študentami fakulty sa zapojila do tohtoročnej súťaže Pre vodu, kde ako prihlásený školský tím riešili projekt MYZONE - TRANSFORMÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU na základe požiadaviek mesta Nové Zámky. Zapojila sa aj do vznikajúceho fakultného súťažného tímu doktorandov a študentov v súťaži LE:NOTRE Student Competition "Cross-Border Landscapes, kde budú riešiť komplexný návrh pohraničnej krajiny medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom, s dôrazom na Trojhraničný bod a cezhraničný krajinný priestor medzi Petržalkou a Kittsee. Je vždy efektívny člen tímov v rámci výučby a mimo nej, čo s prihliadnutím na tímový charakter profesie krajinného architekta, je významný pozitívny sociálny kapitál.

Bc. Zuzana, Sabová (štúdium)

študuje v 2. ročníku inžinierskeho štúdia v študijnom programe krajinné inžinierstvo, v ktorom študovala aj na bakalárskom stupni štúdia.  Od začiatku štúdia dosahuje výborné výsledky, jej študijný priemer za celé štúdium na I. stupni bol 1,22. Výborné študijné výsledky dosahuje aj na inžinierskom stupni, za akademický rok 2018/2019 dosiahla študijný priemer 1,20. Výsledky bakalárskej práce prezentovala na Študentskej vedeckej konferencii FZKI. Patrí k zodpovedným a svedomitým študentom s aktívnym prístupom k študijným povinnostiam s ochotou pomáhať spolužiakom doplniť informácie pre lepšie pochopenie učiva a zapája sa aktívne aj do mimoštudijných povinností.

Ing. Miroslav Číbik (výskum a vývoj)

Je študentom 2. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe záhradná a krajinná architektúra. Už počas štúdia na druhom stupni bol vynikajúcim študentom a štúdium ukončil s priemerom 1,14. Je aktívny člen Akademického senátu FZKI. Aktuálne je na trojmesačnom výskumnom pobyte na Technical University in Vienna - Institute of Urban Design and Landscape Architecture a zaoberá sa výskumom spojeným s témou doktorandskej práce, ktorá je zameraná na univerzitné areály. Svoje študijné povinnosti vyplývajúce zo študijného plánu si cieľavedome a v termínoch plní. Aktívne sa zúčastňuje konferencií a seminárov na domácej pôde a v zahraničí (napr. medzinárodná konferencia Environmental Knowledge and Policy Innovation between East and West v Minsku, Bielorusko). Je mimoriadne aktívny aj nad rámec povinností v rámci katedry a fakulty. Je autorom grafických návrhov, ktoré súvisia s prezentáciou Katedry záhradnej a krajinnej architektúry i fakulty. Participoval na príprave Welcome meeting-u zahraničných študentov v rámci organizácie ESN (Erasmus Student Network). Bol nosnou osobnosťou pri organizácii odborne-populárnych akcií fakulty Punč 2018 a Piknik 2019, participoval na príprave Dňa otvorených dverí FZKI 2019. Spolupracoval na príprave úspešnej grantovej žiadosti Mením svoje mesto. Podieľal sa na príprave nultého a prvého – veľmi úspešného ročníka Dni architektúry v spolupráci s mestom Nitra. Zúčastnil sa na Medzinárodnej letnej škole na tému: Urban Ecosystem Services and Management – European Approach, na Univerzite v Hildesheime, v Nemecku. Je členom riešiteľského kolektívu projektu VEGA a pripravovaného projektu KEGA. Je aktívnym reprezentantom v dráhovom golfe (Majster Slovenska 2019 v absolútnej kategórii a v kategórii muži, získal tretie miesto v prvej českej lige v kategórii muži, aktuálne v októbri 2019 sa zúčastnil na Majstrovstvách sveta (Zhouzhuang, Čína) a získal 10. miesto na v tímoch a 59. miesto v jednotlivcoch (z 270 účastníkov).

 

TECHNICKÁ FAKULTA:

Bc. Benjamín Brocka (výskum a vývoj)

Je študentom 1 roka štúdia na II. stupni štúdia v študijnom programe  obchodovanie a podnikanie s technikou. Za výborné výsledky v spracovaní bakalárskej práce získal 1. miesto International Student Prize 2019, ktorú udeľuje Nadácia firmy Claas (SRN). V rámci programu udeľovania cien v sídle firmy, aktívne reprezentoval SPU v Nitre a TF na odbornom workshope. Jeho záujem o poľnohospodársku techniku a znalosti ocenili aj pracovníci vedenia Nadácie a Správnej rady firmy v anglicky vedených diskusiách. Počas štúdia si dopĺňa praktické poznatky vo firme AgroMAČAJ, kde pôsobí ako Junior mechanizátor. V diplomovej práci rieši problematiku presného poľnohospodárstva orientovanú na variabilnú aplikáciu ochranných látok s cieľom minimalizovať ekonomické vstupy a environmentálnu záťaž. Aktívne ovláda moderné poľnohospodárske stroje, vrátane navigácií a mapovania porastov pomocou dronov.

Bc. Peter Kožuch (výskum a vývoj)

Je študentov 2 roka štúdia na II. stupni štúdia v študijnom programe automobilové dopravné systémy. Počas riešenia bakalárskej práce s názvom Návrh meracieho zariadenia na zaťažovanie vonkajšieho okruhu pracovnej hydrauliky traktora sa aktívne zapájal do riešenia čiastkových úloh, ktoré súviseli s teoretickým návrhom meracieho zariadenia. Svojimi znalosťami nadobudnutými počas bakalárskeho štúdia prispel k formulovaniu požiadaviek na meracie zariadenie s názvom Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov. Za výsledky dosiahnuté vo vyššie uvedenej bakalárskej práci, získal cenu za druhé miesto International Student Prize 2018, ktorú udeľuje Nadácia firmy Claas (SRN). Navrhnutému testovaciemu zariadeniu, ktorého teoretický návrh riešil v bakalárskej práci, bol v roku 2019 udelený Úradom priemyselného vlastníctva SR patent, ktorý je vedený pod číslom 288693. Okrem plnenia študijných povinností sa aktívne zapája aj do diania na Technickej fakulte SPU v Nitre. Od akademického roku 2018/ 2019 je členom Akademického senátu TF a v doplňujúcich voľbách bol zvolený do Študentskej rady vysokých škôl za SPU v Nitre.

Ing. Patrik Kósa (výskum a vývoj)

Je študentom 3 roka štúdia na III. stupni štúdia v študijnom programe riadiace systémy vo výrobnej technike. Už od bakalárskeho štúdia mimoriadne aktívny v oblasti výskumu a vývoja, o čom svedčí aj mnoho ocenení, ktoré do dnešného dňa získal. Za jeho najväčší úspech možno označiť získanie čestného uznania za jeho diplomovú prácu na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre v roku 2017. Okrem toho sa pravidelne úspešne zúčastňuje rôznych medzinárodných konferencií. O tomto svedčí aj fakt, že je trojnásobným víťazom Medzinárodnej konferencie študentov mechatroniky a strojárstva uskutočňovanej na Univerzite Istvána Széchényiho v Győri (Ištvána Séčéniho v Ďőri). Za svoje dlhoročné úspechy bol v roku 2018 zvolený za člena mediálnej kampane Veda je život, ktorú zastrešovala Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity. Vo svojom akademickom živote sa venuje výskumu využitia dronov pri meraní koncentrácie plynov v ovzduší, vývoju špecifických strojov a zariadení do podmienok praxe. V súčasnosti je doktorand členom vývojového tímu, v ktorom zodpovedá za konštrukciu jedinečného prototypu autonómneho mobilného robota do poľnohospodárska. Iniciatíva k jeho vášni nechýba ani v jeho súkromnom živote. V súkromí sa aktívne venuje návrhu špecializovaných zariadení pre medzinárodné firmy a prax.

 

 

Späť