V prehľadoch svetových vedeckých trendov, popredných vedcov a špičkových inštitúcií nechýba ani SPU v Nitre

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa v júli 2020 po prvýkrát dostala do prestížnej vedeckej databázy Essential Science Indicators (ESI), ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách a najcitovanejších vedeckých článkoch a prácach. Do databázy bola zaradená na základe vynikajúcich výsledkov vo vednej oblasti Plant and Animal Science.  

Okrem SPU v Nitre sa v ESI nachádza šesť ďalších slovenských univerzít: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Trnavská univerzita.

Essential Science Indicators (súčasť WEB OF SCIENCE databáz) predstavuje nástroj na štatistické a kvalitatívne hodnotenie, ktorého bázu tvoria štatistické a citačné dáta z ostatných databáz Thomson Reuters (Clarivate analytics). Umožňuje identifikovať najnovšie vedecké trendy, štatisticky analyzovať krajiny a inštitúcie podľa odborov, identifikovať špičkových vedeckých pracovníkov. Tento produkt sleduje viac ako 8500 periodík a jeho výstupy sú jedným z podkladov pre hodnotenie univerzít v kľúčových rebríčkoch.

ESI obsahuje predovšetkým rankingy najcitovanejších autorov/vedcov, hodnotenia inštitúcií (univerzity, korporácie, výskumné laboratóriá a pod.), hodnotenia krajín a hodnotenia časopisov. Databáza uvádza len tých vedcov a tie inštitúcie, ktorí aspoň v jednej oblasti dosiahli celkový počet citácií za posledných desať rokov presahujúci tzv. „citation threshold“, teda počet ktorý ich zaraďuje medzi najvyššie hodnotených vedcov/inštitúcií v danej oblasti.

V hodnotení vedcov, ktorí aspoň v jednej oblasti dosiahli celkový počet citácií za posledných desať rokov presahujúci tzv. „citation threshold“, sa v súčasnosti nachádzajú v ESI dvaja pedagógovia z SPU, obaja z Katedry fyziológie rastlín FAPZ: prof. Ing. Marián Brestič, CSc., a doc. Ing. Marek Živčák, PhD.  

Viac na https://fapz.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/uspech-spu-v-essential-science-indicators/

 

 

Späť