Univerzita buduje prvky zelenej infraštruktúry. Areál prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

napísal

Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Jej cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prispôsobenie sa zmene klímy a zavádzanie prvkov, ktoré budú znižovať hluk a znečistenie ovzdušia. Okrem zlepšenia mikroklímy v mestskom prostredí ide aj o zachovanie biodiverzity, ekologickej stability a estetickej funkcie areálu.

Projekt s názvom Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite financuje Európsky fond regionálneho rozvoja sumou vyše 402.000 eur, vyše 21.000 eur tvorí spolufinancovanie z vlastných zdrojov SPU.

Ako informoval prorektor SPU pre investičný rozvoj Tomáš Tóth, predmetom renovácie je obnova komunikácií, osvetlenia, mobiliáru, vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, odstránenie náletových krovín a stromov, na ploche viac ako 14 tis. m².

V rámci projektu sa realizuje inštalácia nových prvkov urbánneho dizajnu, mobiliáru, úprava komunikácií a verejného parkového osvetlenia. Pokiaľ ide o sadové úpravy obnovujú sa existujúce porasty v protihlukovej bariére, prebieha výsadba drevín a vysádzajú sa rastliny a dreviny v spevnenej zhromažďovacej ploche. S cieľom zvýšiť biodiverzitu sa obnovujú existujúce porasty a skupiny drevín, vysadia sa cibuľoviny v trávniku, v extenzívnych trvalkových záhonoch, tiež kríky a vytvorí sa kvitnúca lúka.

„Na revitalizovanej lokalite bol navrhnutý výrub 98 drevín a krovín z dôvodu zlého zdravotného stavu. Ide o dreviny s vysokým stupňom mechanického poškodenia, výrazne presychajúce, prestarnuté a poškodené chorobami a škodcami, ohrozujúce zdravie občanov, ako aj invázne dreviny a nálety, ktoré majú potenciál rýchlo sa šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov. Mesto Nitra ako príslušný správny orgán vydalo 16. júna 2020 povolenie na výrub uvedených drevín na základe predmetnej žiadosti a inventarizácie územia vykonanej autorizovanou osobou. Súčasne sa vysadilo 142 nových drevín, keďže v takomto pomere bola vyčíslená spoločenská hodnota vyrúbaných drevín. Priestor sa doplní aj o ďalších 42 krov, bylinnú zložku v podobe trvalkových záhonov, záhonov cibuľovín a kvitnúcich lúk,“ uviedol prorektor.

Vysadené je veľké množstvo druhov zelene. Z listnatých stromov napríklad platan javorolistý, hruška okrasná, javor mliečny, lipa zelená, hloh obyčajný, okrasná jabloň, sofora japonská, hrab obyčajný, z ihličnatých drevín je zastúpené ginko dvojlaločné, borovica hladká, borovica lesná, z krov muchovník Lamarckov, javor poľný. Trvalkové záhony budú vytvorené zo širokého spektra rastlinných druhov, medzi nimi nájdeme marulku, plamienok (clematis), kostravu atlasskú, karmínový pakost, kavyľ obrovský, perovskiu, juku vláknitú, ako aj cibuľoviny - okrasný cesnak purpurový či rôzne druhy narcisov.

Práce začali začiatkom decembra 2020 a ukončenie je naplánované na máj 2021.

 

Monitoring médií:

Teraz.sk: Areál SPU prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

TASR: Nitra: Areál SPU prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

Nitra 24: Nové chodníky a veľa zelene: Areál SPU v Nitre sa mení na nepoznanie

Nitriansky hlásnik: Areál SPU prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Práce majú byť ukončené už tento mesiac

N-denník: Areál SPU prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

Späť