Učíme na diaľku: Letný semester akademického roka 2019/2020

napísal

V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa skúšania študentov je potrebné, aby sme pochopili, že sme v mimoriadnej situácii. V najbližších týždňoch sa karanténne opatrenia budú určite sprísňovať, čo znamená že v žiadnom prípade nebudeme môcť žiadať od študentov, aby pricestovali z väčšej či menšej vzdialenosti do Nitry na skúšku a to ani v prípade, ak by sme chceli skúšať len malé skupiny.

 

Vzhľadom na schválené úpravy v harmonograme výučby v akademickom roku 2019/2020  uvádzame niekoľko dôležitých termínov pre končiace ročníky I. a II. stupňa:

 • Dištančná metóda vzdelávania prebieha do 17. 4. 2020.
 • Učitelia zverejnia formu a termíny ukončenia predmetov do 9. 4. 2020. Okrem toho musí každý učiteľ  informovať študentov o rozsahu poznatkov, ktoré bude požadovať na skúške (obsah skúšky), ale tiež akým spôsobom budú skúšky prebiehať (forma skúšky). V dôsledku preventívnych opatrení je nutné zabezpečiť dištančné spôsoby konania skúšky.
 • Skúškové obdobie začína 23. 4. 2020
 • Skúškové obdobie pre končiace ročníky II. stupňa trvá do 22. 5. 2020
 • Skúškové obdobie pre končiace ročníky I. stupňa trvá do 26. 6. 2020
 • Termín pre odovzdanie záverečných prác (vloženie práce do UIS): najneskôr 3 týždne pred konaním štátnej skúšky, tlačená záverečná práca sa v tomto akademickom roku odovzdávať nebude.
 • Štátne skúšky I. stupňa štúdia:
  • FZKI: 6. - 8. 7. 2020,
  • FBP, FEM, TF: 6. - 10. 7. 2020
  • FAPZ: 13. - 15. 7. 2020
  • FEŠRR: 13. - 17. 7. 2020
 • Štátne skúšky II. stupňa štúdia:
  • FAPZ: 15. - 17. 6. 2020
  • FBP, FEM, TF: 15. - 19. 6. 2020
  • FZKI: 22. - 24. 6. 2020
  • FEŠRR: 22. - 26. 6. 2020

Pokyny k štátnym skúškam na inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2019/2020

 

Dôležité termíny pre ročníky pokračujúce v štúdiu:

 • Prebieha dištančná metóda vzdelávania až do odvolania – koniec semestra: 7. 5. 2020
 • Učitelia zverejnia formu a termíny ukončenia predmetov  do 24. 4. 2020. Okrem toho musí každý učiteľ  informovať študentov o rozsahu poznatkov, ktoré bude požadovať na skúške (obsah skúšky), ale tiež akým spôsobom budú skúšky prebiehať (forma skúšky). V dôsledku preventívnych opatrení je nutné zabezpečiť dištančné spôsoby konania skúšky.
 • Skúškové obdobie trvá: do 31. 7. 2020

 

Študijný poriadok SPU v Nitre stanovuje, že skúškou sa preverujú vedomosti študenta z celého obsahu predmetu a jeho schopnosť tvorivým spôsobom prezentovať nadobudnuté teoretické a praktické poznatky. Skúšky sa vykonávajú písomnou, ústnou, praktickou alebo kombinovanou formou.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu nebudú skúšky prebiehať  spôsobom definovaným v informačnom liste predmetu. Učitelia musia modifikovať spôsob skúšky do dištančnej formy.

Dištančná forma skúšania je založená na využití informačných a komunikačných technológií v spojení s vhodným softvérom. Keďže je univerzita plne napojená na Office 365, je možné v prvom rade využiť tieto softvérové produkty. K dispozícii sú licencované produkty firmy Microsoft (Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Forms), prípadne iné voľne šíriteľné programy a aplikácie.

Súčasná situácia je o to komplikovanejšia, že ako učitelia, tak vo veľkej miere aj študenti, nie sú na  100 percent pripravení  technicky a vedomostne na použitie informačných technológií. Toto obdobie je význačné aj tým, že študenti, ale aj učitelia tieto elektronické metódy  vzdelávania musia zvládnuť najmä samoštúdiom. Samozrejme v prípade akýchkoľvek otázok pre zvládnutie elektronických foriem vzdelávania je možné kontaktovať  univerzitné Centrum informačných a komunikačných technológií.  https://www.uniag.sk/sk/cikt/

Keďže každý predmet je špecifický svojím obsahom, tak aj skúška je špecifická a nie je možné dať jednotný návod na realizáciu skúšania študentov. Rozhodnutie, akú  formu skúšania zvoliť je na gestorovi daného predmetu.

Na SPU už niekoľko rokov úspešne funguje dištančné vzdelávanie prostredníctvom nástroja Moodle (https://moodle.uniag.sk/). Predstavuje spôsob výučby, ktorá prebieha v kurzoch vytváraných učiteľmi. Vyučujúci môžu pridávať študijné materiály, súbory na stiahnutie, animácie, štruktúrované prednášky, vytvárať a hodnotiť zadania a úlohy. Taktiež sa pomocou tejto platformy dajú vytvárať a vyhodnocovať testy pozostávajúce z rôznych typov úloh.

K dispozícii sú vybrané predmety jednotlivých fakúlt: https://moodle.uniag.sk/

Učitelia majú možnosť vybrať si z rôznych dostupných elektronických možností, ktoré sú prehľadne zosumarizované na https://www.ucimenadialku.sk/komunikacia/

Späť