Týždeň vedy a techniky na SPU tentokrát online

napísal

SPU v Nitre sa aj tento rok zapojí do Týždňa vedy a techniky. Tohtoročný, už 17. ročník, ktorý sa uskutoční od 9. do 15. novembra, bude však odlišný od predchádzajúcich ročníkov. Podujatia budú z pochopiteľných dôvodov prebiehať vo virtuálnom priestore.

V rámci TVT 2020 prebehne 11. novembra na SPU prostredníctvom MS Teams Vedecká konferencia doktorandov. Cieľom podujatia, ktoré organizuje Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva pod záštitou dekanov, je prezentácia výsledkov doktorandov a ich vzájomná konfrontácia s rovesníkmi zo svojej univerzity, resp. Slovenska, ale aj zahraničia.
Informácie o konferencii sú dostupné na vkd.uniag.sk.
Keďže na Technickej fakulte budú budúci týždeň prebiehať inaguračné prednášky, vedecká konferencia doktorandov k TVT 2020 prebehne koncom novembra. Link z podujatia bude uverejnený na stránke fakulty.

Fakulta ekonomiky a manažmentu sa do TVT zapojí dvoma výberovými prednáškami, ktoré sa budú konať 12. novembra. Prvá, na tému Klíma to potrebuje, prebehne spolu s diskusiou s Michalom Sabom, druhá, s názvom How to manage teams remotely, sa bude konať v rámci predmetu Shills for Success, prednesie ju Zoltán Labai, odborník zo spoločnosti AT&T.

V rámci TVT 2020 je pripravená aj zaujímavá výstava pod taktovkou Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Expozícia FZKI s názvom Objekt architekta J. Grossmanna na Hospodárskej ulici v Nitre bude dostupná od 9. do 30. novembra a predstaví postery mapujúce vznik, vývoj a súvislosti objektu na Hospodárskej ulici. Výstava je zároveň čiastkovým výstupom projektu KEGA 015SPU-4/2020, ktorý je zameraný na architektonické hodnoty objektov SPU a ich prezentáciu verejnosti. Ako sa vyjadrili organizátori, v aktuálnej situácii bude výstava informáciou najmä pre pracovníkov fakulty, zdržujúcich sa na pracovisku na Tulipánovej ulici.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Späť