Technická fakulta si pripomína polstoročie svojej existencie

napísal

Technická fakulta SPU v Nitre si na slávnostnom zasadnutí svojej vedeckej rady, ktoré sa konalo 10. októbra v aule univerzity, pripomenula 50. výročie založenia.

Dekan prof. Roman Gálik vo svojom príhovore priblížil najvýznamnejšie okamihy jubilujúcej fakulty od jej vzniku, jej úspechy a zámery v budúcnosti. S hrdosťou konštatoval, že od skromných začiatkov sa Technická fakulta vypracovala medzi významné vedeckovýskumné a vzdelávacie inštitúcie a v rebríčku hodnotenia záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl sa zaradila medzi TOP 20 fakúlt slovenských vysokých škôl. Pre prax doteraz pripravila 9 596 absolventov inžinierskeho štúdia. Skladba študijných programov na fakulte sa postupne menila a mení podľa potrieb spoločenskej praxe. Pre akademický rok 2020/2021 Technická fakulta ponúka pre uchádzačov o štúdium 18 akreditovaných študijných programov. „V súčasnosti pracujeme na príprave dvoch profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov agromechatronik a procesný technik pre automobilovú výrobu v spolupráci so špičkovými firmami, keďže prax potrebuje aj profesijných bakalárov.“ TF sa môže pochváliť aj širokou ponukou vzdelávacích kurzov a spoluprácou s praxou. „Len za minulý akademický rok mala fakulta uzatvorenú dohodu o spolupráci a zmluvu o praxi na dobu neurčitú s viac ako 30 podnikmi, pričom ich počet rastie,“ uviedol dekan. V priebehu AR 2017/2018 bola TF akreditovaná vo Federácii európskych národných inžinierskych zväzov, čím sa otvorila možnosť pre absolventov fakulty s minimálne dvojročnou praxou uchádzať sa o titul európsky inžinier – EUR ING. „Titul môže pomôcť pri výbere zamestnania v štátoch EÚ a k dynamickému kariérnemu rastu.“  Na TF v súčasnosti študuje  1150 študentov. Podľa slov dekana, jeden z cieľov bude sústrediť sa na najbližšiu akreditáciu a na elimináciu nepriaznivého demografického vývoja, ktorý ovplyvňuje počet záujemcov o štúdium na fakulte.

Slávnostné zhromaždenie pozdravil aj prorektor SPU pre vedu a výskum prof. Zdenko Tkáč. Ako povedal, kvalitná technika a veda o nej je existenčná otázka budúcej spoločnosti. Informoval, že ambíciou univerzity je pre Technickú fakultu inštitucionálne zakreditovať pre všetky tri stupne štúdia nosný odbor strojárstvo. 

V rámci slávnostného programu dekan TF prof. Roman Gálik odovzdal pamätné listy fakulty bývalým dekanom TF a fakultám SPU v Nitre a tiež pamätné medaily partnerským univerzitám a inštitúciám.

                                                         Z histórie vzniku TF

Základy konštituovania Technickej fakulty sa začali tvoriť už v roku 1946 pri zakladaní Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach, keď sa na nej vytvoril Ústav strojníctva. V roku 1952 v rámci reorganizácie vysokých škôl vznikli z dvoch fakúlt VŠPLI v Košiciach dve samostatné vysoké školy – Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. V tom istom roku, po reorganizácii katedier na VŠP v Nitre, vznikla Katedra poľnohospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva a po roku 1953 Katedra mechanizácie poľnohospodárstva. S rozvojom poľnohospodárskej techniky a jej uplatnením v praxi sa vytvorili v rámci Prevádzkovo-ekonomickej fakulty podmienky pre nový študijný odbor mechanizácia poľnohospodárstva (1962). Následne, v roku 1969 vznikla Mechanizačná fakulta. Od roku 2008 nesie názov Technická fakulta.

Späť