SPU v Nitre uspela v iniciatíve Európske univerzity a stala sa lídrom aliancie INVEST

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bola úspešná vo Výzve 2020 na projekty Európskych univerzít (ERASMUS+)  a ako jediná slovenská univerzita sa stala lídrom aliancie INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance - INVEST.  Úsilie projektového tímu, ktorý pod vedením prof. Anny Bandlerovej  z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a v spolupráci s Rektorátom SPU projekt pripravil, bolo korunované úspechom. Aktivity aliancie budú zamerané na študentov na všetkých troch stupňoch štúdia, ako aj na akademických a neakademických zamestnancov aliančných partnerov.

Partnerstvo v aliancii INVEST otvára pre SPU v Nitre nové možnosti v oblasti internacionalizácie vedy a zároveň ponúka študentom príležitosť  získať „joint-degree“ v rámci aliancie. Jej ďalšími členmi sú:  Poľnohospodárska univerzita v Plovdive, Bulharsko;  Univerzita Thessaly, Volos, Grécko; Univerzita aplikovaných vied, Karelia, Fínsko  a Van Hall Larensteinova univerzita aplikovaných vied, Leeuwarden, Holandsko.

Hlavnou myšlienkou založenia aliancie INVEST je posilnenie prepojenia medzi výučbou, výskumom, inováciami, prenosom poznatkov a podporovaním mobility. Dôraz kladie na štyri strategické piliere: konkurencieschopné vzdelávanie, kvalitný výskum a inovácie, vysokú úroveň mobility, aj mimo krajín EÚ a vytváranie sietí ako platformy pre budúce vzdelávanie a výskum. V centre jej záujmu sú najmä témy:  voda, energetika, potraviny a životné prostredie;  kvalita života a podnikanie.

Víziou Európskej komisie, ktorá iniciovala vznik projektu Európskych univerzít, je  vytvoriť  siete univerzít v celej EÚ  a umožniť  študentom získať akademický titul kombinovaním štúdia v niekoľkých krajinách únie.

Ako vyplýva z výsledkov Výzvy 2020 na projekty Európskych univerzít, z celkového počtu 62 žiadostí bolo vybraných 24 aliancií. V nich figuruje spolu 165 vysokoškolských inštitúcii vrátane troch slovenských vysokých škôl.  Okrem Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa presadila aj Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Komenského v Bratislave, obe ako partnerské univerzity v rámci iných aliancií.

Spoločne s alianciami podporenými v prvom kole existuje v súčasnosti v Európskej únii už  41 Európskych univerzít. Sme hrdí, že Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  je jednou z nich.

Späť