SPU si už tradične pripomenula Deň učiteľov ocenením svojich významných osobností

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov, keď si pripomíname posolstvo a odkaz významného mysliteľa, pedagóga a filozofa Jána Amosa Komenského, rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity, dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a vedeckovýskumnej činnosti. Na návrh dekanov jednotlivých fakúlt odovzdal 28. marca ďakovný list šiestim pedagógom, za celouniverzitné pracoviská bola ocenená prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., koordinátorka programu Erasmus+.

Ceremoniál viedla prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS. V úvode privítala doc. Ing. Romana Hrma, PhD., prorektora pre kvalitu a rozvoj Vysokej školy Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom a prezidenta národného monitorovacieho výboru pre inžiniersku pedagogiku, ktorý SPU v Nitre odovzdal Certifikát o akreditácii kurzov inžinierskej pedagogiky. Ako povedal, SPU je tretím pracoviskom na Slovensku, ktoré sa môže pochváliť takouto medzinárodnou akreditáciou. Certifikát prevzal rektor SPU prof. Peter Bielik, ktorý vysoko vyzdvihol, že okrem odborného vzdelávania absolventi inžinierskej pedagogiky nadobudnú aj ďalšie nové poznatky z psychológie, pedagogiky a pod. „Som presvedčený, že to posunie kredit vzdelávania, ktoré SPU poskytuje,“ povedal rektor.

V ďalšej časti programu sa prítomným prihovorila prof. Zdenka Gálová, ktorá zdôraznila význam posolstva J. A. Komenského, jeho prínos pre pedagogiku. „Byť dobrým pedagógom si vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie vychádzajúce zo sústavného vzdelávania sa a analyzovania výsledkov vlastnej práce. Aj napriek skutočnosti, že školstvo dnes prežíva pomerne zložité obdobie, vždy dominuje snaha pedagógov, aby vychovali pre život vzdelaných a konkurencieschopných ľudí,“ povedala prof. Z. Gálová. Následne spolu s doc. Ing. arch. Robertou Štěpánkovou, PhD., prorektorkou pre informatizáciu a rozvoj univerzity, predstavili navrhnutých na ocenenie.

Z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov bol ocenený prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Jozef Golian, Dr., z Fakulty ekonomiky a manažmentu doc. Ing. Albín  Malejčík, CSc., z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Ing. Maroš Valach, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD., z Technickej fakulty doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.  Na návrh rektora SPU bola ocenená prof.  JUDr. Anna Bandlerová, PhD.

Rektor SPU prof. Peter Bielik poďakoval fakultám za ich návrh a prihovoril sa oceneným. Konštatoval, že návrhy sú ocenením ich kvalitnej a zodpovednej práce. „Robíte dobré meno našej univerzite a verím, že toto ocenenie vám bude aspoň čiastočne kompenzovať nie celkom dostatočné spoločenské ocenenie práce pedagóga.“ Zároveň im poprial dobré zdravie a veľa ďalších úspechov na poli vzdelávania a výchovy mladých ľudí, ako aj vo vedeckovýskumnej činnosti. 

V mene svojom a ocenených kolegov sa vedeniu fakúlt a univerzity poďakoval prof. Juraj Mlynek. „Chcem vás ubezpečiť, že na všetkých úsekoch nášho pôsobenia, sa budeme snažiť pozitívne zviditeľňovať svoje pracovisko a univerzitu,“ povedal. Záver podujatia patril neformálnej diskusii.

Ocenené osobnosti SPU v Nitre:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov navrhla na ocenenie prof. Ing. Juraja Mlyneka, CSc.

Prof. Juraj Mlynek vyštudoval na VŠP odbor zootechnický. Na Katedre špeciálnej zootechniky pracuje od roku 1982, pričom v r. 1998 - 2003 bol jej vedúcim a v r. 2003 - 2007 bol prodekanom Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov. Je garantom študijného programu všeobecná živočíšna produkcia. Pod jeho vedením ukončilo úspešnou obhajobou bakalárskych a diplomových prác 215 študentov na prvom a druhom stupni štúdia a 10 doktorandov. Publikoval 302 prác vo vedeckých časopisoch. Vydal štyri autor­ské osvedčenia, štyri priemyselné vzory a tri zlepšovacie návrhy. Bol, resp. je členom komisie pre obhajoby dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná zootechnika, špeciálna živočíšna produkcia, všeobecná živočíšna produkcia. Je členom Vedeckej rady FAPZ, členom sekcie Vedeckej rady Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre pre genetiku a experimentálnu biológiu.  Pôsobí v redakčných radách vedeckých a odborných časopisov, napr. Acta fytotechnica et zootechnica a Polish Journal of Natural Sciences. Je členom šľachtiteľskej rady ošípaných. Významne sa podieľal na obsahovej a technickej modernizácii vyučovacieho procesu na Katedre špeciálnej zootechniky, ale aj v rámci fakulty a univerzity, ako člen modernizačnej komisie a člen koordinačnej rady pre informačné technológie.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva navrhla na ocenenie prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr.

Prof. Jozef Golian je vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Počas svojho pôsobenia na katedre zaviedol a vyučoval predmety: hygiena potravín, ochorenia z potravín, sanitácia v potravinárstve, všeobecná hygiena potravín, bezpečnosť potravín, teória a metodológia záverečnej práce. Podieľal sa na príprave novoakreditovaných študijných programov, je garantom II. stupňa študijného programu bezpečnosť a kontrola potravín. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti venuje problematike zdravotnej bezpečnosti mäsa a mlieka, vysledovateľnosti a autentifikácii potravín, ako aj alergénov v potravinách. Pôsobí vo viacerých redakčných radách odborných časopisov, je členom rady APVV, odbornej vedeckej skupiny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, členom dozornej rady Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu  v SR, členom výboru  pre  vzdelávanie a výboru pre vedu a výskum a inovácie pri Republikovej únii zamestnávateľov a pôsobí aj ďalších odborných združeniach.  Každoročne sa podieľa na organizovaní viacerých vedeckých a odborných podujatí, ako napr. odborných seminárov zameraných na legislatívu, bezpečnosť potravín a aktuálne trendy v potravinárstve, Týždeň bezpečnosti potravín, Mladí vedci – bezpečnosť potravového reťazca a iné. Je zakladateľom občianskeho združenia Tradičná chuť regiónov Slovenska a od roku 2008 organizuje súťaž Tradičná chuť Hontu a od roku 2012 aj súťaž Tradičná chuť Podpoľania. Je predsedom hodnotiacej komisie a touto aktivitou sa podieľa na uchovávaní tradičných jedál oboch regiónov. Významnou mierou sa podieľa na rozvoji Katedry hygieny a bezpečnosti potravín, výsledkom jeho odbornej činnosti je kvalifikovaná pedagogická a výskumná práca a pestrá publikačná činnosť. Ako pedagóg prispel k zavedeniu nových predmetov a rozvoju existujúcich predmetov vo viacerých študijných programoch fakulty. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zaslúžil o rozvoj vedeckého výskumu v oblasti bezpečnosti potravín. Významne prispieva k rozvoju spolupráce fakulty s potravinárskou praxou.

 Fakulta ekonomiky a manažmentu navrhla na ocenenie doc. Ing. Albína  Malejčíka, CSc.

Doc. Albín Malejčík študoval na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte VŠP, p absolvovaní štúdia, ktoré ukončil s vyznamenaním, nastúpil na Katedru riadenia a pracovných procesov ako odborný asistent pre výskum. V auguste 1973 bol prijatý za interného vedeckého ašpiranta v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky na Katedru riadenia a pracovných procesov. Jeho školiteľom bol profesor Ing. Valér Hrmo, CSc. Od roku 1976 pôsobil na rovnakej katedre ako odborný asistent, pričom zabezpečoval vyučovanie predmetov: teória riadenia, riadenie podnikov, neskôr základy manažmentu, logistiku, ako aj distribučné systémy a to na dennej i externej forme štúdia. Za docenta sa habilitoval v roku 1991. Dizertačné práce pod jeho vedením vypracovali dvaja doktorandi, bol školiteľom 240-tim diplomantom a 300 bakalárom. Je autorom, resp. spoluautorom viacerých vysokoškolských skrípt: Základy manažmentu, Logistika a Distribučné systémy a logistika. Vedenie fakulty si vysoko váži a oceňuje celoživotné, 40-ročné pôsobenie doc. A. Malejčíka v pedagogickom a vedeckovýskumnom procese.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja  navrhla na ocenenie Ing. Maroša Valacha, PhD.

Ing. Maroš Valach je absolventom inžinierskeho štúdia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre verejnej správy FEŠRR. Zaoberá sa najmä problematikou ekonomiky, financovania a manažmentu územných samospráv, ako aj zabezpečovaním miestnych verejných služieb. V oblasti pedagogickej činnosti na Katedre verejnej správy zabezpečuje výučbu predmetov: verejné financie a daňová teória a ekonomika a financovanie územných samospráv v slovenskom a anglickom jazyku.  V pedagogickej práci využíva najnovšie spôsoby výučby a individuálny prístup k potrebám jednotlivých študentov. V rámci svojej výskumnej činnosti participoval a súčasne participuje ako spoluriešiteľ na viacerých domácich a medzinárodných vedeckovýskumných úlohách a edukačných projektoch APVV, VEGA, KEGA, TEMPUS a Medzinárodného vyšehradského fondu. Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných monografií, vysokoškolských učebníc, učebných textov, vedeckých a odborných článkov. Výsledky svojho výskumu prezentoval na viacerých domácich, ako aj zahraničných vedeckých konferenciách, či workshopoch. Je aktívny v nadväzovaní spolupráce so zástupcami verejnej správy a podnikateľského sektora. Nepretržite pracuje na zvyšovaní svojej odbornej kvalifikácie.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva navrhla na ocenenie prof. RNDr. Alžbetu Hegedűsovú, PhD.

Prof. Alžbeta Hegedűsová pôsobí na Katedre zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva ako garantka študijného programu záhradníctvo na všetkých 3. stupňoch štúdia vrátane habilitačného a inauguračného konania. Na fakulte pôsobí od roku 2012, pričom je hodnotená v rámci tohto obdobia ako vynikajúca vysokoškolská učiteľka a jej pedagogické schopnosti sú významným prínosom pre zvýšenie kvality vzdelávania na fakulte. V rámci záverečných prác pripravila pre prax veľa odborníkov, ktorí sa úspešne uplatnili v spoločenskej praxi. Svoje pôsobenie v edičnej činnosti študijných materiálov je príkladné a nezastupiteľné. Jej aktivity sú významné aj pri príprave koncepčných materiálov fakulty a najmä rozvoja študijného odboru záhradníctvo. Je jednou z tých učiteľov, ktorí svojím osobným prínosom v zavádzaní nových predmetov do výučby napomáha zabezpečiť záujem uchádzačov o študijný odbor záhradníctvo. Je významným vedeckým pracovníkom fakulty a univerzity, čoho dôkazom sú aj jej vysoko kvalitatívne hodnotené výstupy. Rovnako sa spolupodieľa na získavaní projektov vedeckého charakteru v domácich aj zahraničných grantových schémach, čím významne prispieva k budovaniu vedeckej školy v tomto študijnom odbore. Okrem jej pedagogických a vedeckých aktivít významne prispieva k pozitívnym medziľudským vzťahom na pracovisku, fakulte a jej prístup k práci je koncepčným faktorom rozvoja FZKI.

Technická fakulta navrhla na ocenenie doc. Ing. Mareka  Angeloviča, PhD.

Doc. Marek Angelovič pracuje na Technickej fakulte 35 rokov, z toho 25 rokov ako pedagóg. V rámci pedagogickej praxe vedie prednášky, cvičenia, semináre, zabezpečuje výchovu bakalárov, diplomantov a doktorandov. Pre prax pripravil 95 bakalárov a diplomantov a dvoch doktorandov. Od začiatku svojho pôsobenia na Katedre strojov a výrobných biosystémov Technickej fakulty sa vo výskumnej činnosti zameriaval na techniku a technológiu pestovania, zberu a pozberového spracovania poľnohospodárskych plodín - ako je kukurica, liečivé rastliny, drobné semená, koreňová zelenina, ale aj na výskum pôdnoochranných technológií. Je autorom a spoluautorom vyše 100 vedeckých a odborných prác uverejnených v domácich a zahraničných časopisoch, autorom a spoluautorom dvoch zlepšovacích návrhov, dvoch úžitkových vzorov, štyroch vedeckých monografií, dvoch učebníc a 10 skrípt. Bol spoluriešiteľom 16 výskumných projektov APVV, VEGA a KEGA. Je garantom bakalárskeho študijného programu poľnohospodárska technika. Ako pedagóg SPU v Nitre prispel nielen k rozvoju svojho vedného odboru vo výučbe a výchove vedeckých pracovníkov, ale aj k formovaniu profilácie viacerých študijných programov.

 Na návrh rektora SPU v Nitre prof. P. Bielika - JUDr. Anna Bandlerová, PhD.,  koordinátorka programu Erasmus+

Prof. Anna Bandlerová je dlhoročnou uznávanou vysokoškolskou učiteľkou a odborníčkou na slovenské a európske agrárne právo, občianske a obchodné právo. Jej vedecké práce, odborné stanoviská a angažovanosť v tejto oblasti našli pozitívne hodnotenie a odozvu v mnohých inštitúciách doma i v zahraničí, čoho dôkazom sú pozvania na výberové prednášky, medzinárodné konferencie a členstvo vo viacerých uznávaných svetových a európskych organizáciách. Významnou mierou prispela k založeniu a budovaniu Katedry práva a upevňovaniu medzinárodných kontaktov s univerzitami a vedeckovýskumnými pracoviskami v zahraničí. Bola deväť rokov vedúcou Katedry práva FEŠRR, osem rokov prorektorkou pre zahraničné vzťahy SPU a osem rokov dekankou Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU. Pri plnení svojich pracovných úloh preukázala veľmi dobré vedecké, odborné, organizačné a riadiace schopnosti, zachovávajúc si pritom zodpovedný a ľudský prístup. Skúsenosti prof.  A. Bandlerovej s programom Erasmus+ siahajú do obdobia, keď pôsobila ako prorektorka pre zahraničné vzťahy. Súbežne s budovaním prvých bilaterálnych zmlúv s európskymi univerzitami vznikali prvé partnerstvá, ktoré boli základom prvých medzinárodných projektov. Postupom času sa podstatne zvýšila ponuka partnerských univerzít i podnikov, ktoré môžu študenti univerzity využiť aj pre získanie praktických skúsenosti v podobe odborných stáží. Výsledkom tohto trendu a vďaka novému projektu Erasmus+ Svet možno študentom i pedagógom SPU ponúknuť účasť na akademických mobilitách v mnohých krajinách sveta.  Od 7. júla 2014 poveril Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre prof. A. Bandlerovú úlohou inštitucionálneho koordinátora programu Erasmus+, v rámci ktorej zodpovedá za koordináciu zmluvnej spolupráce univerzity so zahraničnými vysokými školami, medzinárodnými nevládnymi organizáciami a ostatnými zahraničnými partnermi v rámci programu Erasmus+, koordinuje štúdium študentov SPU v Nitre v zahraničí a zahraničných študentov na SPU v Nitre, koordinuje a spolupracuje s národnými kanceláriami a agentúrami pre medzinárodnú spoluprácu v SR.

 

 

Späť