SPU pokračuje ako EIT Food Hub aj v roku 2021

napísal

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) opäť schválil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre ako EIT Food Hub. Aj tento rok bude môcť SPU v Nitre používaním loga EIT Food Hub prispievať k rozvoju nových podnikateľských talentov, podporovať ich inovatívne nápady a rozširovať aktivity v súlade s potravinovou stratégiou a podnikateľskými plánmi EIT.

EIT Food Hub na SPU v Nitre pokračuje na základe žiadosti podanej v decembri 2020 Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v spolupráci so Slovak Business Agency, ktorej poslaním je poskytovať komplexnú podporu podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a toto poslanie preniesť aj do naplnenia cieľov EIT Food Hub. Koordinátorkou EIT Food Hub aktivít na národnej úrovni za SPU v Nitre je prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Rozhodujúcim atribútom pre úspešné pokračovanie EIT Food Hub na SPU v Nitre bola deklarovaná spolupráca so Slovak Business Agency už v predchádzajúcom období, intenzívna spolupráca s agropotravinárskym sektorom s významnou implementáciou výsledkov vedy a výskumu do praxe, ako aj aktívna spolupráca s potravinárskymi podnikmi a vládnymi organizáciami pri tvorbe spoločnej poľnohospodárskej politiky. SBA poskytuje podporu v oblasti startupov a začínajúcich ekosystémov podnikania v agropotravinárskom sektore a spolu s SPU v Nitre implementujú individuálny plán EIT Food aktivít na rok 2021. Koordinátormi aktivít za SBA je Ing. Ľuboš Kulháň a doc. Milan Fila. SPU v Nitre tak spolu so Slovak Business Agency tvoria jediný EIT Food Hub na Slovensku, ktorý patrí pod kolokačné centrum vo Varšave s cieľom sprostredkovať informácie o aktuálnych udalostiach a výzvach EIT Food v oblasti potravinárstva a technológií na národnej úrovni.

Nepopierateľný prínos EIT Food Hub-u spočíva v podieľaní sa na podpore politiky EÚ v oblasti zdravia, potravín a poľnohospodárstva, ale aj pri rozvoji spolupráce medzi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a výskumnými organizáciami, čo umožňuje vytvárať priaznivé prostredie pre kreatívne myšlienky a nápady. EIT Food Hub napomáha pri hľadaní odpovedí na kľúčové otázky spoluprácou medzi výskumom a podnikmi a poskytuje príležitosť pri dizajnovaní nových funkčných potravín, navrhovaní inovatívnych a netradičných prístupov pri vývoji moderných metód výroby potravín, ako aj pomáha definovať praktické príklady udržateľnosti v oblasti potravín a poľnohospodárstva a eliminácie rizikových faktorov potravinového reťazca, čím prispieva k znalostným a inovačným schémam.

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je nezávislý orgán EÚ so sídlom v Budapešti, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. Dôležitou úlohou EIT je zosilniť inovačné schopnosti Európy a prispieť tak k jej konkurencieschopnosti, podporiť ciele EÚ, vytvárať trvalo udržateľný hospodársky rast a nové pracovné miesta, ale aj umožniť podnikateľom a inovátorom transformovať najlepšie inovatívne nápady na produkty a služby.

Späť