SPU nadviazala spoluprácu s ďalšími ruskými poľnohospodárskymi univerzitami

napísal

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre 9. februára otvorili ďalší ročník EURUS AGRI - inžinierskeho študijného programu s jednosemestrálnym pobytom v Moskve. Zároveň sa konalo stretnutie zástupcov partnerských univerzít na projekte TEMPUS PACAGRO – Verejná akreditácia poľnohospodárskych študijných programov v Rusku (543902-TEMPUS-1-2013- SK-TEMPUS-SMGR), ktorý koordinuje SPU v Nitre. Po skončení oficiálnej časti programu na FEM - zhodnotenia realizácie uvedeného projektu,  rektorov a prorektorov ruských poľnohospodárskych univerzít: prof. Fajzrachmanova  Džaudata Ibrahimoviča, rektora Štátnej poľnohospodárskej univerzity v Kazani, prof. Michaila Švecova, rektora Marijskej štátnej univerzity, prof. Aslana Apaževa, rektora Kabardino-Balkarskej štátnej poľnohospodárskej univerzity,  prof. Sergeja Garnika, prorektora Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity v Moskve, prof. Viktora  Smelika, prorektora  Štátnej poľnohospodárskej univerzity v Sankt Peterburgu a prof. Jonasa Caplikasa, prorektora  Štátnej poľnohospodárskej univerzity v Kaunase, prijal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. S dvomi novými partnermi boli podpísané zmluvy o spolupráci. Na stretnutí sa zúčastnila aj prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka FEM a doc. Ing. Natália Turčeková, PhD., prodekanka FEM pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou.

„Vysoko pozitívne hodnotím hlavnú myšlienku projektu – vzájomnú výmenu skúsenosti z národných a európskych procesov akreditácie, riadenia kvality a zvyšovania atraktívnosti poľnohospodárskych študijných programov. Verím, že aj odborníci našej univerzity prispejú svojimi poznatkami a skúsenosťami k úspešným záverom projektu, nakoľko sme úspešne v minulom roku prešli procesom náročnej národnej akreditácie,“ povedal rektor SPU v úvode stretnutia. Zároveň dodal, že SPU môže partnerom z ruských univerzít ponúknuť nové možnosti spolupráce v rámci univerzitnej akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce, kooperácie v rámci novovybudovaného výskumného a transferového centra AgroBioTech, ako aj Vyšehradskej asociácie univerzít.

Zástupcovia univerzít sa prostredníctvom prezentácie zoznámili s SPU, jej vzdelávacou a vedeckovýskumnou činnosťou, ako aj medzinárodnou spoluprácou. Podrobnejšie boli informovaní o projekte Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ a činnosti VUA.

Na záver bolo podpísané Memorandum o spolupráci s novými partneri – s Kabardino-Balkarskou štátnou poľnohospodárskou univerzitou a Marijskou štátnou univerzitou. Spolupráca s novými partnermi bude  realizovaná  prostredníctvom  aktivít,  ako napr.  spoločné výskumné aktivity a publikovanie vo vedeckých časopisoch oboch univerzít,  výmena študentov, učiteľov a zamestnancov,  účasť na seminároch, konferenciách a vedeckých stretnutiach, krátkodobé akademické programy, rozvoj virtuálnych študijných modulov, výmena metodiky, výukových materiálov a dokumentov či príprava spoločných študijných programov.

 

Svetová SPU (reportáž TV Nitrička)

 

Späť