Slovensko bude môcť čerpať zo špecializovaného programu OECD pre agrárnu vedu a výskum aj v roku 2022

napísal

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila výzvu zameranú na sponzorovanie individuálnych vedeckých štipendií a vedeckých konferencií v roku 2022 v rámci špecializovaného výskumného programu na podporu agrárnej vedy a výskumu. Výzva je otvorená do 10. septembra 2021 a je dostupná na https://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/

Tento rok dochádza k zmene názvu programu na Kooperatívny výskumný program – Udržateľné poľnohospodárske a potravinové systémy (Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems). Mierne sa modifikujú aj vedecké témy štipendií a konferencií. Od roku 2022 budú témy v nasledovnom znení: Riadenie prírodného kapitálu, Posilnenie odolnosti voči viacnásobným rizikám a prepojený svet, Transformačné technológie a inovácie.

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva za účelom riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine Programu CRP. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú mobilitu a výmenu etablovaných vedeckých pracovníkov. Štipendium môže trvať 6 až 26 týždňov.

O sponzorovanie vedeckých konferencií (seminárov, sympózií, kongresov) sa môžu uchádzať univerzity, výskumné ústavy, medzinárodné profesijné združenia z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva. Kofinancovanie OECD je určené na organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom CRP. OECD hradí účasť vybraných rečníkov, ktorí musia byť z inej členskej krajiny CRP, na podujatí formou úhrady ich pobytových a cestovných nákladov. Cieľom takýchto konferencií by malo byť informovanie tvorcov politík, súkromného sektoru a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a výskumných možnostiach v rámci relevantných tém a politických priorít OECD.

Hlavnými kritériami výberu pri oboch formách sú kvalita, vedecká excelentnosť, jasnosť témy, inovatívny prístup a dopad vedeckej práce na tvorbu politík. Vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu, OECD podporí aj virtuálnu formu konferencie.

V roku 2015 bola z programu CRP podporená medzinárodná konferencia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na tému udržateľnosti vidieckych oblastí v praxi. V roku 2018 zase Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC-VÚEPP) s pomocou programu zorganizoval v Bratislave úspešnú medzinárodnú konferenciu pre oblasť riadenia rizika v poľnohospodárstve. SR čerpala z programu aj na podporu individuálneho štipendia vedeckého pracovníka Národného lesníckeho centra v Nórsku. SPU v Nitre bude z programu v októbri 2021 organizovať ďalšiu konferenciu, tentoraz zameranú na tému sociálneho poľnohospodárstva. Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského.

Viac informácií o programe CRP je dostupných na webstránke www.oecd.org/agriculture/crp. Informácie možno získať aj u národnej korešpondentky CRP na e-mailovej adrese kristina.gendova@mzv.sk.  

 

 

Program CRP funguje od roku 1978 a jeho aktuálnymi členskými štátmi sú: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Rakúsko, SR, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, USA. Rovnako aj Slovenská republika je členom programu a úspešne z neho čerpá.

Späť