S profesorom Jozefom Golianom na aktuálnu tému: Svetový deň bezpečnosti potravín - bezpečnosť potravín je záležitosťou každého z nás

napísal

O niekoľko dní - 7. júna 2020 - si pripomenieme 2. ročník Svetového dňa bezpečnosti potravín (World Food Safety Day - WFSD). Jeho zmyslom je upozorniť a inšpirovať k ďalším činnostiam v oblasti prevencie, detekcie a zvládania rizík z potravín, ktoré prispievajú k bezpečnosti potravín, zdraviu ľudí, ekonomickej prosperite, výkonnému poľnohospodárstva a potravinárstvu, prístupu na trhy, cestovnému ruchu a udržateľnému rozvoju. O uvedenej téme sme hovorili s prof. Ing. Jozefom Golianom, Dr., vedúcim Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorý je aj členom komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre bezpečnosť potravinového reťazca.

Pán profesor, môžete nám krátko priblížiť históriu vyhlásenia Svetového dňa bezpečnosti potravín?

V roku 2016 Komisia Codex Alimentarius na svojom 39. zasadnutí jednomyseľne odsúhlasila návrh na vyhlásenie Svetového dňa bezpečnosti potravín v rámci Organizácie Spojených národov (OSN). Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prijala na svojom 40. zasadnutí v júli 2017 uznesenie na podporu Svetového dňa bezpečnosti potravín a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyjadrila svoju podporu v decembri 2017. Návrh na ustanovenie Svetového dňa bezpečnosti potravín bol prerokovaný Ekonomickým a finančným výborom (tzv. Second Committee) na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Po diskusii v októbri a novembri 2018 bol návrh schválený a odovzdaný na konečné schválenie Valným zhromaždením. Dňa 20. decembra 2018 prijalo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu č. 73/250 vyhlasujúcu Svetový deň bezpečnosti potravín. Od roku 2019 je tak 7. jún obdobím osláv výhod bezpečných potravín.

Aký je hlavný cieľ a téma tohtoročného Svetového dňa bezpečnosti potravín?

V tomto roku je hlavným cieľom vyzýva k ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti potravín a obmedzeniu svetového nárastu chorôb z potravín. Pri tejto príležitosti sa organizácie, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou potravín, snažia zlepšiť celkové povedomie verejnosti o bezpečnosti potravín a upozorniť na to, že každý, kto je zapojený do výroby potravín, má tiež zodpovednosť a svoju úlohu v zaistení bezpečnosti potravín. Tohtoročnou téma znie: „Bezpečnosť potravín - záležitosť každého z nás“ (Food safety, everyone's business).

Bezpečnosť potravín je záležitosťou každého z nás. Môžete bližšie objasniť túto myšlienku?

Každý má právo na dostatok bezpečných a výživných potravín. Osobitne v chudobných a rozvojových krajinách platí, že bezpečné potraviny sú rozhodujúce pre udržanie zdravia a ukončenie hladu, čo sú súčasne dva zo sedemnástich cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj bola prijatá na summite Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 2015 a jej Ciele udržateľného rozvoja vstúpili do platnosti 1. januára 2016. Ide o dlhodobý a ambiciózny program v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. K napĺňaniu Agendy 2030 a Cieľov udržateľného rozvoja sa zaviazala aj vláda Slovenskej republiky. Keď potraviny nie sú bezpečné, potom ani nie je možné zabezpečiť zásobovanie potravinami. Vo svete, kde je potravinový dodávateľský reťazec veľmi zložitý, má akýkoľvek incident v oblasti bezpečnosti potravín negatívny vplyv na verejné zdravie, obchod a hospodárstvo. Bezpečnosť potravín je považovaná za samozrejmosť a je často prehliadaná, kým nedôjde k ochoreniam z potravín. Nebezpečné potraviny - obsahujúce škodlivé baktérie, vírusy, parazity alebo chemické látky - spôsobujú viac ako dvesto rôznych chorôb, od hnačky až po rakovinu. Zodpovednosť za bezpečnosť potravín spočíva na vládach, výrobcoch, ale aj spotrebiteľoch. Každý má svoju úlohu pri zabezpečovaní bezpečných potravín určených na konzumáciu.

Oslavy Svetového dňa bezpečnosti potravín sú už tradične spojené s informačnou kampaňou.  Aký je ich ďalší rozmer?

Ďalším cieľom tohto dňa je, aby všetky zúčastnené strany zvyšovali povedomie o bezpečnosti potravín a zdôraznili, že každý, kto sa zúčastňuje potravinového systému, má dobre plniť svoje úlohy. Tento medzinárodný deň je príležitosťou k úsiliu o zabezpečenie toho, aby potraviny, ktoré konzumujeme, boli bezpečné. Na osvetovej kampani sa bude podieľať mnoho inštitúcií a organizácií, okrem FAO a WHO, tiež napr. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authoriry - EFSA) sídliaci v talianskej Parme. Úrad EFSA bol založený v roku 2002 v súvislosti s novo prijatým potravinovým právom, podľa ktorého musí byť rozhodovanie v oblasti potravinového reťazca založené na výsledku vedeckého hodnotenia rizík.

Aké sú kľúčové témy kampane?

Bez bezpečnosti potravín neexistuje žiadne zabezpečenie potravinami: Potravinové zabezpečenie je dosiahnuté, ak všetci ľudia majú vždy fyzicky a ekonomicky možný prístup k potravinám, ktoré vyhovujú ich stravovacím potrebám pre aktívny a zdravý život. Keď potravina nie je bezpečná, nie je to potravina!

Nebezpečné potraviny si vyberajú značnú daň na ľudskom zdraví a v ekonomike: WHO odhaduje, že viac ako 600 miliónov ľudí ochorie a 420-tisíc zomrie každý rok po konzumácii potravín kontaminovaných baktériami, vírusmi, parazitmi, toxínmi alebo chemikáliami. Podľa Svetovej banky stoja nebezpečné potraviny (iba ekonomiky s nízkymi a strednými príjmami) asi 95 miliárd USD ročne na strate produktivity.

Bezpečnosť potravín je zdieľanou zodpovednosťou od výroby až po spotrebu: Bezpečnosť potravín je zodpovednosťou každého človeka a preto aj záležitosťou každého človeka. Dnes sú potraviny spracovávané vo väčších objemoch a distribuované na väčšie vzdialenosti než kedykoľvek predtým. Pre bezpečnosť potravín je nevyhnutná široká spolupráca a prínos všetkých aktérov v potravinovom dodávateľskom reťazci, ako aj dobrá správa a regulácie.

Investície do udržateľných potravinových systémov sa vypláca: Bezpečná výroba potravín zlepšuje udržateľnosť tým, že umožňuje prístup na trh, zlepšuje produktivitu, zvyšuje ekonomický rozvoj a tým zmierňuje chudobu, najmä vo vidieckych oblastiach rozvojových krajín.

Zavedenie prístupu „jedného zdravia“ zvyšuje bezpečnosť potravín: Zdravie ľudí je spojené so zdravím zvierat a životným prostredím. Patogény prenosné zo zvierat na človeka priamym kontaktom alebo potravou, vodou a životným prostredím majú vplyv na verejné zdravie a tiež sociálno-ekonomické dopady.

FAO a WHO podporujú celosvetové úsilie o propagáciu bezpečných potravín: FAO pomáha členským štátom predchádzať rizikám v potravinovom reťazci, riadiť ich a reagovať na ne, zatiaľ čo WHO uľahčuje celosvetovú prevenciu, detekciu a reakciu na ohrozenia verejného zdravia spojené s nebezpečnými potravinami.

Potravinové normy potravinový kódex pomáhajú chrániť zdravie a uľahčujú obchod: Komisia Codex Alimentarius, riadená FAO a WHO, stanovuje vedecké potravinové štandardy, usmernenia a kódexy postupov, ktoré zaisťujú bezpečnosť a kvalitu potravín so zameraním na kontaminanty, hygienické postupy, označovanie, doplnkové látky, kontrolu a certifikáciu, výživu a rezíduá veterinárnych liečiv a pesticídov.

Koho sa týka bezpečnosť potravín?

Bezpečné potraviny umožňujú vhodný príjem živín a podporujú dlhodobé fyzické zdravie každého človeka, týkajú sa nás všetkých. Tohtoročná kampaň poukazuje na to, že nech už pestujete, spracovávate, prepravujete, skladujete, distribuujete, predávate, pripravujete, podávate alebo konzumujete potraviny, máte vždy nezastupiteľnú úlohu pri zaistení bezpečnosti potravín. Pre zabezpečenie bezpečných a výživných potravín pre všetkých, sú rozhodujúce vlády. Zaisťujú podporu udržateľného poľnohospodárstva, vhodných potravinových systémov, posilňovanie medziodborovej spolupráce, riadenia rizík bezpečnosti potravín, prijatie medzinárodných noriem stanovených Komisiou Codex Alimentarius a pod.

Aká je teda úloha poľnohospodárov a výrobcov potravín?

Poľnohospodári musia starostlivo zvažovať optimálne chovateľské a pestovateľské postupy a spôsoby riešenia potenciálnych rizík, aby sa zabezpečilo, že potraviny budú skutočne bezpečné. Na poľnohospodároch leží zodpovednosť za bezpečný chov zvierat a bezpečné pestovanie poľnohospodárskych rastlín.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť, aby vyrábané potraviny boli bezpečné. To zahŕňa napríklad preventívne kontroly, súlad s programami ako je HACCP, správne spracovanie, skladovanie či konzerváciu potravín. Úlohou PPP je udržiavať potraviny bezpečné pri spracovaní, skladovaní aj doprave. Spotrebitelia majú nárok na prístup k včasným, jasným a spoľahlivým informáciám o nutričných a zdravotných rizikách spojených s výberom potravín. Zároveň sa majú aktívne zaujímať o informácie o potravinách a vyberať si iba bezpečné potraviny.

Spolupráca je nutná na všetkých úrovniach.

Presne tak. Bezpečnosť potravín je zdieľanou zodpovednosťou. To znamená, že rôznorodé skupiny, ktoré zdieľajú zodpovednosť za bezpečnosť potravín - vlády, regionálne hospodárske subjekty, agentúry, obchodné organizácie, skupiny spotrebiteľov a producentov, akademické a výskumné inštitúcie a subjekty súkromného sektora - musia spolupracovať na otázkach, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín. Preto je nevyhnutné, aby sme sa pre bezpečnosť potravín všetci spojili!

SPU v Nitre je podľa čl. 36 Nariadenia EPaR č. 178/2002 organizáciou spolupracujúcou s EFSA, FBP má akteditovaný študijný program bezpečnosť a kontrola potravín, ktorý sa úspešne realizuje od roku 2007. Fakulta každý rok organizuje aj  konferenciu Bezpečnosť a kontrola potravín a Týždeň bezpečnosti potravín.

 

Späť