S pietou: Zomrel profesor Ján Jech, nestor vedného odboru poľnohospodárska technika a spoluzakladateľ agrofyziky na Slovensku

napísal

Vo veku 81 rokov zomrel 13. júla pedagóg, vedec a emeritný profesor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Ján Jech, PhD.

Ján Jech sa narodil 22. septembra 1938 v Nižnej Pisanej v okrese Svidník. Po absolvovaní gymnázia študoval odbor poľnohospodárska a lesnícka technika na Mechanizačnej fakulte Vysokej školy zemědělskej v Prahe. Po promócii nastúpil na Katedru mechanizácie rastlinnej výroby Mechanizačnej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, kde strávil celý svoj pracovný život.

Začínal v roku 1962 ako vedecko-pedagogický pracovník so špecializáciou na stroje pre rastlinnú výrobu. V roku 1971 získal titul kandidáta vied, v roku 1972 titul docenta a v roku 1989 vysokoškolského profesora. V rokoch 1977 až 1990 vykonával funkciu prorektora, od roku 1995 do 1997 bol prodekanom vtedajšej Mechanizačnej fakulty a v rokoch 1997 až 2003 predsedom Akademického senátu SPU.

Bol nestorom vedného odboru poľnohospodárska technika, spoluzakladateľom agrofyziky na Slovensku, spoluautorom vysokoškolských učebníc, vynálezov, stoviek vedeckých a odborných prác, publikovaných doma a v zahraničí. Pôsobil ako člen vedeckých rád univerzít, fakúlt a vedeckých inštitúcií, redakčných rád vedeckých a odborných časopisov, člen komisií pre štátne skúšky na viacerých slovenských a českých vysokých školách. Bol emeritným členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a zakladajúcim a dlhoročným prezidentom Združenia výrobcov a predajcov poľnohospodárskej techniky na Slovensku – Agrion. V roku 2003 mu Technická univerzita v bulharskom Ruse udelila čestný doktorát. Od roku 2008 bol emeritným profesorom Technickej fakulty SPU.

Profesor Jech sa aktívne venoval cyklistike, lyžovaniu, džudu, orientačnému behu, biatlonu. Pôsobil v mnohých funkciách v odboroch Československého zväzu telesnej výchovy a športu, nielen ako riadiaci pracovník, ale aj ako tréner a organizátor. Pod jeho vedením športovci reprezentovali školu, mesto a kraj a dosahovali významné výsledky. Vychoval viacerých akademických majstrov Slovenska a Československa. V oblasti spoločenského života 16 rokov aktívne pôsobil vo funkcii poslanca Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Česť jeho pamiatke!

 

Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu 18. júla o 13.00 h na nitrianskom cintoríne na Cabajskej ceste.

Jdi zpět