S pietou: Zomrel profesor Bohumil Procházka, dekan bývalej Mechanizačnej fakulty

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 21. apríla 2021 vo veku 88 rokov navždy odišiel prof. Ing. Bohumil Procházka, CSc., dekan Mechanizačnej fakulty v rokoch 1980 - 1989, ktorý sa podieľal na jej vzniku a rozvoji.

Profesor Bohumil Procházka sa narodil 18. októbra 1932 v Kovalovci, okr. Senica nad Myjavou. Štúdium na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre ukončil v roku 1957. V roku 1968 sa stal kandidátom vied, v roku 1970 docentom a v roku 1980 profesorom.

Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil ako agronóm v JRD Mlynica (okr. Poprad) a v roku 1960 nastúpil na vtedajšiu Katedru mechanizácie rastlinnej výroby VŠP v Nitre, kde pôsobil nasledujúcich tridsať rokov. Prednášal a viedol cvičenia z mechanizácie rastlinnej výroby. Mal veľkú zásluhu na vzniku Mechanizačnej fakulty VŠP v roku 1969, na ktorej pôsobil ako prodekan (1973 - 1979) a dve funkčné obdobia ako dekan (1980 - 1989). Výrazne sa pričinil o jej výstavbu a mal rozhodujúci podiel aj na personálnom budovaní fakulty.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal mechanizáciou zberu hustosiatych obilnín a kukurice na zrno. Bol spoluautorom učebníc Mechanizace rostlinné výroby a Mechanizácia rastlinnej výroby.

Po odchode do dôchodku pôsobil ako redaktor odborného časopisu Mechanizace zemědělství, spolupodieľal sa na založení Slovenskej spoločnosti pre orbu a organizovaní Majstrovstiev SR v orbe.

Česť jeho pamiatke!

Na poslednej ceste sme ho odprevadili 24. 4. na Mestskom cintoríne v Nitre.

 

Späť