S pietou: Opustil nás profesor Konštantín Holobradý, príslušník generácie, ktorá budovala základy VŠP v Nitre

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 29. júna 2020 vo veku 94 rokov zomrel prof. Ing. Konštantín Holobradý, CSc., bývalý pedagóg, vedúci Katedry chémie, prorektor vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a dekan Agronomickej fakulty, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o odbornú a spoločenskú autoritu tejto inštitúcie.

Profesor Konštantín Holobradý sa narodil 15. januára 1926 v Červeníku, okres Hlohovec. Vysokoškolské štúdiá absolvoval v rokoch 1946 – 1950 na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Od roku 1952 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, kde sa v roku 1961 habilitoval. Pôsobil ako vedúci Katedry chémie (1956 – 1970), prorektor VŠP v Nitre pre vedu a výskum a dekan Agronomickej fakulty (1969 - 1970). V roku 1970 musel svoje pôsobenie na VŠP z politických dôvodov ukončiť a až do roku 1990 pracoval na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy. Nasledujúce tri roky (1990 – 1993) sa jeho pôsobiskom opäť stala Katedra chémie VŠP, kde pôsobil ako profesor až kým neodišiel do dôchodku.

Profesor Konštantín Holobradý bol riešiteľom a koordinátorom viacerých výskumných úloh, členom Československej a neskôr Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, autorom a spoluautorom vysokoškolských učebníc, ako aj množstva vedeckých a odborných príspevkov.  Vo svojej výskumnej práci sa sústredil na ekologizáciu poľnohospodárskej výroby, ochranu pôdneho fondu a životného prostredia, chémiu v poľnohospodárstve, ako aj vplyv priemyselných exhalátov na pôdu a rastlinu. Patril medzi priekopníkov metodických usmernení pri riešení dekontaminačných a sanačných opatrení a technológií aplikácie dnových sedimentov.

Bol nositeľom Zlatej medaily ČSAV, medaily SAPV, medaily SPU v Nitre a ďalších ocenení.

Česť jeho pamiatke!

Späť