Rektorka SPU odovzdala dekréty novým docentom a diplom doktorke vied

napísal

Rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová odovzdala 18. decembra dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu novým docentom.

Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých radách príslušných fakúlt SPU v Nitre, bol s účinnosťou od 1. januára 2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent nasledujúcim odborníkom:  doc. Ing. Eve Mlynekovej, PhD., z Katedry špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, vymenovanej v  odbore habilitačného konania a inauguračného konania  špeciálna živočíšna produkcia, doc. Ing. Miroslavovi Kročkovi, PhD., z Katedry technológie a kvality živočíšnych produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, vymenovanom v odbore spracovanie poľnohospodárskych produktov, doc. Ing. Petrovi Zajácovi, PhD., z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, vymenovanom v odbore  spracovanie poľnohospodárskych produktov, doc. Ing. Ivane Mezeyovej, PhD., z Katedry zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, vymenovanej v odbore záhradníctvo, doc. Ing. Kataríne Miklášovej, PhD., z Katedry biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, vymenovanej v odbore krajinná a záhradná architektúra a doc. Ing. Attilovi Tóthovi, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, vymenovanom v odbore krajinná a záhradná architektúra.

Z rúk rektorky si prevzala diplom o udelení vedeckej hodnosti „doctor scientiarum“ (DrSc.) vo vednom odbore všeobecná živočíšna produkcia prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Návrh na udelenie hodnosti schválila 24. septembra Vedecká rada SPU.

Späť