Rektor SPU ocenil jubilujúcich zamestnancov

napísal

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, ocenil pri príležitosti životného jubilea Ing. Alenu Jančuškovú (60), tajomníčku Technickej fakulty SPU a prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr., (50), vedúceho Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva. 

Ing. Alena Jančušková si 24. novembra z rúk rektora prof. P. Bielika slávnostne prevzala Striebornú medailu SPU za aktívnu riadiacu činnosť a zásluhy o rozvoj univerzity. Prof. Jozefovi Golianovi rektor SPU slávnostne odovzdal 30. novembra Bronzovú medailu SPU za aktívnu pedagogickú a riadiacu prácu a zásluhy o rozvoj vzdelanosti a vedy v prospech SPU v Nitre.

Ing. A. Jančušková pracovala od roku 1984 do r. 1987 ako ubytovateľka a následne desať rokov vedúca prevádzky ŠD Nová doba. Od roku 1997 do  r. 2006 pôsobila ako tajomníčka FAPZ, ďalšie štyri roky vo funkcii kvestorky SPU v Nitre. Od júla 2010 až doteraz pôsobí na pozícii tajomníčky Technickej fakulty SPU.

Prof. J. Golian pracoval ako odborný asistent na Katedre prevencie chorôb a reprodukcie HZ FAPZ (1994 – 1996), Katedre výživy FAPZ (1996 – 2001) a Katedre výživy ľudí a hygieny potravín FAPZ (2002). V roku 2002 bol preradený na novovzniknutú Fakultu biotechnológie a potravinárstva, kde od roku 2003 až doteraz pôsobí vo funkcii vedúceho Katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Je členom viacerých domácich a zahraničných vedeckých a redakčných rád, výborov, združení, spoločností a komisií, organizátorom a garantom vedeckých a odborných podujatí, úspešným riešiteľom VEGA, KEGA  a ďalších projektov. Od roku 1988 nepretržite pracuje v rozvrhovej komisii, od roku 2006 je predsedom celouniverzitnej rozvrhovej komisie. V roku 2006 pripravil akreditačný spis študijného programu bezpečnosť a kontrola potravín pre bakalársky aj inžiniersky stupeň, v súčasnom období je garantom inžinierskeho stupňa štúdia. V roku 2015 pripravil na akreditáciu akreditačný spis študijného programu potraviny a technológie v gastronómii, ktorý bol v roku 2016 úspešne akreditovaný. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje problematike zdravotnej bezpečnosti mäsa a mlieka, vysledovateľnosti a autentifikácii potravín, ako aj alergénov z potravín pomocou molekulárno-biologických metód.

Obaja ocenení jubilanti sú absolventmi SPU v Nitre.

Blahoželáme!

Späť