Projekt Vybudovanie výskumného centra „AgroBio Tech“ na SPU schválený

napísal

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič  8. apríla 2013 oznámil rektorovi SPU prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., schválenie žiadosti SPU o nenávratný finančný príspevok (NFP) 26220220525 na projekt Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ s celkovou schválenou výškou NFP 24 993 512,29 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 26 308 960, 30 eur.

Projekt bol predložený v rámci operačného programu Výskum a vývoj , prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja, opatrenie 2.2  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, výzva  OPVaV-2012/2.2/08-RO. Realizovaný bude od apríla 2013 do júna  2015, v partnerstve s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre.

V centre sa bude rozvíjať aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, biotechnológie, technológií v poľnohospodárstve, potravinárstve a bioenergetiky. Centrum napomôže k interdisciplinarite a konkurencieschopnosti pracovísk a produkcii nových poznatkov a ich difúzii do praxe, a tiež napomôže zvýšiť atraktivitu slovenského poľnohospodárskeho výskumu a vedeckovýskumnú spoluprácu v regióne.

 tl_files/download/Pictures/loga projektov/EU_EFRR.jpg

 

PRÍLOHA - Rozhodnutie o schválení

Späť