Projekt INVEST - príležitosť pre skvalitnenie vzdelávania, výskumu a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov univerzít

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bola organizátorom úvodného online stretnutia partnerov projektu Európskych univerzít s názvom INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST, č. 101004073, ktoré sa uskutočnilo 23. – 25. novembra.

Virtuálne sa na ňom stretli zástupcovia všetkých zapojených univerzít: University of Thessaly (Grécko), University of Agribusiness and Rural Development (Bulharsko), Karelia University of Applied Sciences (Fínsko) a Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (Holandsko) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko).

Úvodný deň bol venovaný rokovaniu najvyšších predstaviteľov partnerských univerzít. Rektorku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, doc. Klaudiu Halászovú, zastupoval prorektor pre strategický rozvoj doc. Drahoslav Lančarič. Rektori a ich zástupcovia predstavili svoje očakávania a diskutovali o výzvach pri realizácií projektu, ako aj o očakávaných výsledkoch. Spoločne sa zhodli na tom, že projekt takého rozmeru je obrovskou príležitosťou pre skvalitnenie vzdelávania, výskumu, zvýšenie kvalifikácie a zlepšenie zručností pedagogických a nepedagogických zamestnancov na univerzitách.

Nasledujúce dva dni stretnutia sa uskutočnili pod vedením prof. Ing. Pavla Schwarcza, PhD., ktorý je koordinátorom celého konzorcia. Boli zamerané na praktické otázky implementácie projektu. Partneri diskutovali o svojich úlohách v jednotlivých pracovných balíkoch, o možnostiach zjednotenia zaužívaných prístupov na partnerských univerzitách, ako aj o najvhodnejších postupoch pri realizácií spoločných aktivít. Dôležitou otázkou bola aj možnosť realizácie ďalších projektových aktivít, ktoré prispejú k udržateľnosti vzniknutej Aliancie. Diskusia zahŕňala aj finančné a administratívne pravidlá programu, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu projektu.

Projekt Európskych univerzít, ktorý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ako jediná na Slovensku, koordinuje v rámci danej schémy,sa začal realizovať 1. novembra 2020 . Trvať bude tri roky.

Späť