Profesor Juraj Hraško oslavuje životné jubileum – 90 rokov

napísal

Vzácneho životného jubilea – 90 rokov – sa dnes, 14. mája, dožíva prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik Slovenskej akadémie vied, čestný člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, zakladateľ slovenskej pedológie – vedy o pôde, ale aj politik a diplomat.

Rodák z Točnice vyštudoval pedológiu na Vysokej škole poľnohospodárskej v Charkove, neskôr sa stal jej čestným profesorom.

Bol zakladateľom a 29 rokov riaditeľom Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín (v roku 1987 pracovisko zmenilo názov na Výskumné centrum pôdnej úrodnosti). Počas jeho pôsobenia vo vedúcej funkcii ústav spolupracoval s podobnými inštitúciami v mnohých krajinách (Holandsko, Nemecko, Belgicko, Dánsko, Švédsko, ZSSR) a zapájalo sa do medzinárodných projektov FAO a UNESCO.

V roku 1955 začal pracovať na odbore pôdoznalectva a agrochémie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave a od júna 1957 bol vedúcim tohto odboru. Pracovné skupiny, ktoré viedol (pre analytiku, kartografiu a mapovanie pôd) od 1. júla 1960 začlenili ako samostatné pracovisko pre komplexný výskum pôdy s názvom Laboratórium pôdoznalectva v Československej akadémii poľnohospodárskych vied (ČSAZV) v Bratislave, ktorého sa stal vedúcim a ktoré bolo predchodcom Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín. Riaditeľom tohto ústavu bol do 30. júna 1989, keď z funkcie odišiel na vlastnú žiadosť.

V roku 1964 Juraj Hraško obhájil kandidátsku dizertačnú prácu, v roku 1974 obhájil dizertačnú prácu, na základe ktorej mu udelili vedeckú hodnosť doktora vied a v roku 1982 ho vymenovali za profesora pre pedológiu.

Absolvoval ročný študijný pobyt na Humboldtovej univerzite v Nemecku, 1966), pracoval na Ústave pôdoznalectva Univerzity Fridricha Wilhelma v Bonne (1967). Externe vyučoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, krátko pôsobil aj ako vedecký pracovník v Ústave ekológie lesa SAV na pracovisku v Nitre. Ako hosťujúci profesor prednášal na Univerzite Fridricha Wilhelma v Bonne.

Členom korešpondentom SAV bol v rokoch 1980 - 1987, členom korešpondentom ČSAV v rokoch 1981 - 1992, v rokoch 1983 - 1992 bol členom prezídia ČSAV. Akademikom SAV sa stal v roku 1987.

V roku 1992 vstúpil do politiky ako poslanec Národnej rady SR. Vo vláde Jozefa Moravčíka bol ministrom životného prostredia. V rokoch 1999 až 2002 bol veľvyslancom Slovenska vo Švajčiarsku.

Po roku 1994 sa venoval vedecko-pedagogickej práci na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, kde bol prvým vedúcim novozaloženej Katedry pre trvalo udržateľný rozvoj. Súčasne odborne pôsobil na Výskumnom ústave pôdnej úrodnosti v Bratislave.

Juraj Hraško bol vedeckým pracovníkom v odbore pôdoznalectvo, jedným zo zakladateľov modernej pedologickej školy v Československu. Zameral sa na problematiku pedogenézy, pedochémie, klasifikácie a geografie pôd. Organizoval pôdoznalecký výskum a výchovu pedologických odborníkov. Napísal viac ako 150 vedeckých a odborných prác. Bol členom mnohých slovenských aj zahraničných pôdoznaleckých organizácií a spoločností. Bol členom prezídia Medzinárodnej pôdoznaleckej spoločnosti a prvý podpredseda jej sekcie o pôde a prostredí.

V roku 2001 mu udelili Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa za celoživotné dielo.

V odpovedi na večnú ľudskú otázku - V čom je podstata naplneného života? hovorí: „Je jedno, akú robotu robíš, ale musíš ju robiť poctivo a urobiť dobre.“

Vážený pán profesor, akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Vám k významnému životnému jubileu praje veľa zdravia, spokojnosti a životného elánu.

 

 

 

Späť