Profesor Ján Supuka si prevzal cenu ECLAS za celoživotné dielo

napísal

Pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za významný prínos pre krajinnú architektúru nominovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a LE:NOTRE Institute Drhc. prof. Ing. Jána Supuku, DrSc., na cenu Európskej rady škôl krajinnej architektúry (ECLAS). Ocenenie si prevzal 16. októbra 2019 z rúk prezidentky ECLAS Dr. Ellen Fetzer.

Cena ECLAS za celoživotné dielo sa udeľuje významným osobnostiam,  ktoré sa počas svojej kariéry výrazne pričinili o rozvoj krajinnej architektúry v Európe, založenie a rozvíjanie študijných odborov, programov a ich internacionalizáciu.

Na slávnostnom akte sa zúčastnili aj predstavitelia  LE:NOTRE Institute: ekonomický riaditeľ profesor Jeroen de Vries, členka riadiaceho výboru Dr. Anna Szilágy-Nagy a predseda riadiaceho výboru Ing. Atilla Tóth, PhD. Pozvanie prijali aj zástupcovia vedenia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, kolegovia z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry a ďalší hostia. Na pôde univerzity ich v mene rektorky SPU doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., privítal prorektor pre strategický rozvoj doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.

Život a práca Dr.h.c. prof. Ing. Jána Supuku, DrSc., je spätá s krajinotvorbou. Dvadsaťpäť rokov pôsobil  ako odborný asistent výskumu, vedecký pracovník a vedúci Oddelenia tvorby a ochrany zelene v Arboréte Mlyňany, neskôr ako  vedúci Katedry krajinotvorby a plánovania na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Od roku 2000 pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre ako profesor krajinnej architektúry. Zastával funkciu vedúceho Katedry záhradnej a krajinnej architektúry  aj prorektora SPU. Významnou mierou prispel k formovaniu a ďalšiemu rozvoju študijného odboru 6.1.17 krajinná a záhradná architektúra, ktorého bol garantom. Zapojil fakultu a odbor do Európskeho združenia škôl krajinnej architektúry (ECLAS). Významnou mierou sa zaslúžil  o akreditáciu študijného programu FZKI záhradná a krajinná architektúra Medzinárodnou federáciou krajinných architektov (IFLA). Bol zapojený do rôznych medzinárodných projektov, má bohatú výskumnú a publikačnú aktivitu uznávanú v domácom i medzinárodnom vedeckom priestore. Je nositeľom titulu čestný doktor Mendelovej univerzity v Brne.

 

ECLAS - Európska rada škôl krajinnej architektúry (European Council of Landscape Architecture Schools) združuje univerzity, fakulty a katedry,  ktoré vzdelávajú krajinných architektov, alebo sú zamerané na  krajinno-architektonické odvetvia.

LE:NOTRE Institute  je networkingový projekt nazvaný podľa slávneho záhradného architekta a zakladateľa palácových záhrad vo Versailles (André Le Nôtre 1613-1700). Zároveň ide o akronym: Landscape Education: New oportunity  for Teaching and Researching Europe (Vzdelávanie v krajine:  Nové príležitosti pre výučbu a výskum v Európe). Inštitút vznikol po ukončení šiestich projektov LE:NOTRE podporovaných Európskou úniou, pričom dnes využíva všetky poznatky a zdroje nadobudnuté počas riešenia projektov.  

Späť