Príhovor rektorky SPU v Nitre Klaudie Halászovej k otvoreniu nového akademického roka

napísal

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravila na začiatku nového akademického roka 2020/2021.

Osobitne vítam Vás, študentov prvých ročníkov, ktorí ste sa rozhodli študovať na našej univerzite, ktorá svojou históriou, ale aj budúcnosťou, má svoje popredné miesto medzi vysokými školami na Slovensku.

Som presvedčená, že ste sa rozhodli dobre a vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré budete získavať v priebehu nasledujúcich rokov, Vám ukážu, že študijné programy, ktoré ste si vybrali, majú svoje opodstatnenie na trhu práce.

Vstupujeme do nového obdobia, kde práve zameranie našej univerzity ju robí jedinečnou a dôležitou nielen na Slovensku, ale aj v európskom priestore.

Poľnohospodárska a potravinárska politika v symbióze so zelenou a zdravou krajinou, rozvinutým vidiekom, technicky a ekonomicky zabezpečeným národným hospodárstvom, je to, čo je prioritne aj naším vzdelávacím a vedeckovýskumným poslaním.

Takto začínajúci akademický rok sme v histórii univerzity ešte nemali, pandémia koronavírusu nás dostáva do úplne iného vzdelávacieho, komunikačného a pracovného režimu.

Už v letnom semestri, keď sme prakticky zo dňa na deň prerušili prezenčnú výučbu a pracovné prostredie malo iný chod ako obyčajne, sme vzniknutú situáciu v relatívne krátkom čase zvládli a našli sme v sebe mnoho možností, o ktorých sme doposiaľ iba uvažovali.

Hoci tempo tejto transformácie bolo vynútené situáciou v krajine, neľahké obdobie sme spoločne zvládli, za čo chcem poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí svojou činnosťou prispeli k splneniu všetkých úloh predchádzajúceho akademického roka.

Univerzita bola činná v prvej vlne koronavírusu aj v pomoci agrosektoru. Naša výzva „Pomôžme nášmu poľnohospodárskemu a potravinárskemu priemyslu” našla pozitívnu odozvu aj v Potravinovej komore Slovenska a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore. Rovnako naši kolegovia z Technickej fakulty pomáhali pri výrobe štítov pre zdravotnícky sektor.

Súčasná situácia paradoxne priniesla aj určité pozitíva. Pandémia nám ponúkla okrem možnosti zmeniť naše zaužívané spôsoby výučby, aj príležitosť zamyslieť sa nad jej širšími súvislosťami, akými sú hlavné ciele vysokoškolského vzdelávania, identifikácia aktuálnych problémov vzdelávania, možnosti bližšieho poznania spôsobov učenia sa študentov, reflexia vlastnej výučby vysokoškolskými pedagógmi, práca s modernými informačnými a komunikačnými technológiami a i.

V tomto duchu sa na konci akademického roka s nami rozlúčilo 1 990 absolventov, ktorým prajeme úspešný začiatok v profesijnom živote.

Napriek turbulentnému obdobiu máme za sebou úspešný akademický rok. Podnikli sme viaceré kroky v oblasti zviditeľnenia sa v európskom a svetovom akademickom priestore, uspeli sme vo výzvach štrukturálnych fondov, získali sme niekoľko významných projektov a pokračovali sme v budovaní infraštruktúry.

SPU v Nitre uspela ako jediná zo Slovenska v pozícii lídra v iniciatíve Európske univerzity. Víziou Európskej komisie, ktorá iniciovala vznik projektu Európskych univerzít, je vytvoriť siete univerzít v celej Európskej únii a umožniť študentom získať akademický titul kombinovaním štúdia v niekoľkých krajinách únie. Ako vyplýva z výsledkov Výzvy 2020 na projekty Európskych univerzít, z celkového počtu 62 žiadostí bolo vybraných 24 aliancií.

V najnovšom rebríčku Scimago Institutions Ranking 2020, v ktorom bolo hodnotených 13 slovenských univerzít, sa SPU umiestnila na druhom mieste. Rebríček hodnotí akademické a výskumné inštitúcie podľa kombinovaného ukazovateľa zloženého z troch rôznych súborov zameraných na výkonnosť vo výskume, inovačné výstupy a spoločenský dopad meraný podľa viditeľnosti na webe.

Univerzita bola úspešná ako žiadateľ a hlavný riešiteľ v projekte zameranom na vývoj a spracovanie kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. V rámci neho bude spolupracovať s Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV, akciovou spoločnosťou McCarter, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, TEKMAR-om SLOVENSKO, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

SPU získala aj štyri refundačné projekty na podporu vedeckovýskumných kapacít. Zamerané sú na podporu vývoja nových inovatívnych potravín, podporu výskumných aktivít v oblasti energetiky, živočíšnej produkcie, tiež na výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt.

Predmetom ďalšieho projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept takzvaného inteligentného farmárstva (smart farming) a agropotravinárskej produkcie s vysokou pridanou hodnotou.

Univerzita je aj významným partnerom projektov Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a spoločnosti Slovenské biologické služby, a. s.

V rámci projektovej činnosti nás čaká náročná implementácia takmer 15 mil. eur.

V rámci modernizácie a zveľaďovania infraštruktúry sa realizovala komplexná rekonštrukcia ubytovacích priestorov dvoch poschodí ŠD Mladosť vrátane kompletnej výmeny elektroinštalácie, nákupu nového nábytku a ďalších prác. Stojíme aj pred rozsiahlou rekonštrukciou ŠD Nová Doba.

Máme pripravené aj ďalšie investičné projekty v hlavnej budove SPU, ktoré sa rozbehnú v najbližších dňoch.

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

verím, že aj napriek nepredvídateľnému vývoju epidemiologickej situácie, nový akademický rok bude pre nás úspešný a naši študenti ho využijú pre svoj odborný a vzdelanostný rast. Na ceste získavania nových poznatkov Vám prajem veľa úspechov.

Univerzity sú priestorom, kde sa hľadajú vzory aj pre ľudskosť, toleranciu a pochopenie a práve v tomto období dokážme, že významu týchto slov naozaj rozumieme.

Som presvedčená, že spoločne zvládneme takýto mimoriadny chod vzdelávacích, vedeckých a ostatných procesov našej univerzity a zároveň bude zachované zdravie nás všetkých.

Ďakujem za spoluprácu, želám Vám veľa síl a pevné zdravie.

                                                                                                           Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre

Späť