Pri príležitosti Dňa študentstva boli ocenení vynikajúci študenti SPU

napísal

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 rektorka SPU doc. Klaudia Halászová ocenila študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo kultúrnej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

Slávnostné oceňovanie 18 študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov, na ktorom sa zúčastnili aj dekani a prodekani fakúlt, sa konalo 19. novembra pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, ktorý si pripomíname aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. V úvode zúčastnených v mene celého vedenia SPU privítala rektorka doc. K. Halászová. Pamätný deň - 17. november - v spoločensko-historických súvislostiach priblížil poverený prorektor pre vzdelávaciu činnosť a ECTS doc. Milan Šimko. V ďalšej časti programu spolu s povereným prorektorom pre vedu a výskum prof. Zdenkom Tkáčom, predstavili študentov, ktorým bol na návrh fakúlt udelený ďakovný list za vzornú reprezentáciu SPU a motivačné štipendium. Ocenenie si prevzali z rúk rektorky SPU.

Za FAPZ si ocenenie prevzala Melina Korčok (3. ročník bakalárskeho štúdia), Bc. Veronika Sýkorová (1. roč. inžinierskeho št.), Ing. Mária Holovičová (3. roč. doktorandského št.), za FBP Veronika Koláriková (3. roč. bak. št.), Bc. Petra Kovalčíková (2. roč. inž. št.), Ing. Ján Kovarovič (3. roč. dokt. št.). FEM ocenila výsledky Bc. Filipa Tkáča (1. roč. inž.. št.), Bc. Martina Maňovského (1. roč. inž. št.), Ing. Petronely Tarinovej (3. roč. dokt. št.), FEŠRR Bc. Filipa Marinova, (1. roč. inž. št.), Mgr. Jána Gaduša,  (3. roč. dokt. št.) a Ing. Zuzany Lazíkovej (2. roč. dokt. št.). FZKI navrhla na ocenenie Bc. Richarda Bohuša (2. roč. dokt. št.), Bc. Róberta Rotha (2. roč. inž. št.), Ing. Vladimíra Kissa (3. roč. dokt. št.), TF Bc. Patríciu Feriancovú (2. roč. inž. št.), Bc. Mareka Mojžiša (2. roč. inž. št.) a Ing. Matúša Bilčíka (2. roč. dokt. št.).

Ako povedala rektorka doc. K. Halászová, humanizmus a demokracia sú základom zmýšľania na každej univerzite. „Vážime si mladých talentovaných ľudí, ktorí excelentne prezentujú  akademické prostredie a jeho viacero podôb, nielen štúdium a vzdelávanie, ale aj kultúru,  šport, voľnočasové aktivity." Oceneným študentom zablahoželala a poďakovala za vzornú reprezentáciu univerzity. Zároveň im popriala veľa ďalších úspechov a vyzvala ich na diskusiu, vyslovenie podnetov a návrhov pre fakulty, ako by mohli byť ešte viac nápomocné motivovať študentov k podávaniu vynikajúcich výkonov.   

Za všetkých ocenených sa vedeniu poďakovala doktorandka FAPZ Ing. Mária Holovičová.

Späť